Οι κάτοικοι της πολιτείας της Καλιφόρνιας θα βρουν εδώ την CCPA Privacy Policy της εταιρείας μας

Δήλωση απορρήτου

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του ομίλου

Οι ακόλουθοι είναι από κοινού υπεύθυνοι για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτόν τον ιστότοπο:

 • Chrono24 GmbH (ΕΠΕ)
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Γερμανία

και

 • MPN Marketplace Networks GmbH (ΕΠΕ)
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Γερμανία

Οι εταιρείες (εφεξής «Chrono24») είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση:

 • Email:
 • Τηλέφωνο: +49 (721)96693-0
 • Φαξ: +49 (721)96693-990

Η επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας Chrono24 είναι δυνατή στην ως άνω διεύθυνση, υπόψιν Τμήματος Προστασίας δεδομένων ή/και στη .

Πληροφορίες για τους εκτελούντες την επεξεργασία και τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Στο πλαίσιο πολλών διαδικασιών, η Chrono24 μπορεί να χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών που υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία για λογαριασμό μας (οι λεγόμενοι εκτελούντες την επεξεργασία).
Η Chrono24 έχει συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης του έργου της επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 28 ΓΚΠΔ με όλους τους εκτελούντες την επεξεργασία που αναφέρονται παρακάτω. Μέσω αυτών των συμβάσεων, οι εκτελούντες την επεξεργασία διαβεβαιώνουν ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και εγγυώνται την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα (π.χ. ΗΠΑ) στο πλαίσιο της εκτέλεσης της επεξεργασίας, η Chrono24 θα λάβει τις κατάλληλες εγγυήσεις για να εξασφαλίσει ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων.
Η Chrono24 έχει συνάψει τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων με όλους τους εκτελούντες την επεξεργασία που εδρεύουν σε τρίτη χώρα. Αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, αποτελούν κατάλληλη εγγύηση για τη διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, αναθέτουμε το έργο της επεξεργασίας μόνο σε παρόχους υπηρεσιών που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, οι οποίοι είναι σε θέση να μας αποδείξουν ότι μπορούν να εγγυηθούν ένα ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο προστασίας για τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνοντας κατάλληλα πρόσθετα μέτρα.

Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και φύση και σκοπός της χρήσης τους

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο μας, αποστέλλονται αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή του ιστοτόπου μας μέσω του χρησιμοποιούμενου στην τερματική συσκευή σας προγράμματος περιήγησης. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής (Logfile). Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται χωρίς την παρέμβασή σας οι ακόλουθες πληροφορίες και διαγράφονται αυτόματα μετά από 20 εβδομάδες:

 • η διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή,
 • η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
 • το όνομα και η διεύθυνση URL του ανακτηθέντος αρχείου,
 • ο ιστότοπος από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση (URL παραπομπής),
 • το αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης,
 • ο User-Agent,
 • τα cookies / cookies Flash και
 • το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, ενδεχ, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών πρόσβασης.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για να διασφαλίσουμε την ομαλή σύνδεση με τον ιστότοπο,
 • για να εξασφαλίσουμε άνετη χρήση του ιστότοπού μας και να βελτιστοποιήσουμε την πλατφόρμα μας,
 • για να διασφαλίσουμε και να αξιολογήσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος,
 • για να ανιχνεύσουμε και να αποτρέψουμε επιθέσεις στον ιστότοπό μας και
 • για άλλους εσωτερικούς στατιστικούς και διοικητικούς σκοπούς.

Καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε τα συλλεγμένα δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ωστόσο, στην περίπτωση μίας επίθεσης στην υποδομή δικτύου μας, η συλλεγμένη διεύθυνση ΙΡ σας θα αξιολογηθεί για την προβολή ή την υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Τα έννομα συμφέροντά μας προκύπτουν από τους προαναφερόμενους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.

Επίσης, κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies, καθώς και υπηρεσίες ανάλυσης. Περισσότερες επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά θα βρείτε στις παραγράφους 6. και 7. της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

Στο πλαίσιο της εγγραφής ως χρήστης της πλατφόρμας μας

Οι αγοραστές και οι ιδιώτες πωλητές καθώς και οι επαγγελματίες έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό Chrono24 στην πλατφόρμα μας. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, είναι υποχρεωτικό να καταχωρίσετε τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. και 3.2.4.. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται προκειμένου

 • να είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε ως συμβατικό μας συνεργάτη,
 • να αιτιολογήσουμε, να δομήσουμε το περιεχόμενο, να επεξεργαστούμε και να αλλάξουμε τις συμβατικές σχέσεις σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας μας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν,
 • να ελέγξουμε την αληθοφάνεια των καταχωριζόμενων δεδομένων,
 • εάν χρειάζεται, για την απαραίτητη επικοινωνία σε περίπτωση ερωτημάτων και,
 • εάν είναι απαραίτητο, για τη προβολή τυχόν αξιώσεων εναντίον σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. και 3.2.4. πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς στα πλαίσια της χρήσης της πλατφόρμας και συνεπώς της εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης και προσυμβατικών μέτρων.

Επιπλέον, η παροχή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου είναι υποχρεωτική εάν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας για την πώληση προϊόντων. Η συλλογή του ΑΦΜ σας είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας που απαιτείται βάσει αυτού απορρέει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικής αναφοράς από το νόμο περί φορολογικής διαφάνειας πλατφορμών (PStTG) και τη σχετική αποφυγή διάπραξης διοικητικών αδικημάτων. Εάν δεν είστε κοινοποιήσιμος πάροχος κατά την έννοια του PStTG, ο αριθμός φορολογικού μητρώου σας θα διαγραφεί στο τέλος της περιόδου αναφοράς - εκτός εάν έχετε καταχωρίσει τη συγκατάθεση για περαιτέρω αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του αριθμού φορολογικού μητρώου σας, ανατρέξτε στο 4.1..

Ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χρήστη, έχετε εν μέρει τη δυνατότητα καταχώρισης προαιρετικών στοιχείων. Βασίζουμε την επεξεργασία τέτοιων, εθελούσια καταχωρισμένων, στοιχείων στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας μαζί σας και τη διασφάλιση μίας ταχείας αποσαφήνισης οποιωνδήποτε διευκρινιστικών ερωτήσεων.

Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας ως χρήστη, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αυτόματα για την περαιτέρω χρήση, εκτός εάν, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω των σχετικών απαιτήσεων φύλαξης και τεκμηρίωσης της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας (του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB), ποινικού κώδικα (StGB) ή φορολογικού κώδικα (AO)) ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους πέραν του χρόνου διαγραφής του λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Λογαριασμός Chrono24

Για την εγγραφή ως χρήστης (αγοραστής) και τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • μιας έγκυρης διεύθυνσης email και
 • ενός ελεύθερα επιλέξιμου κωδικού πρόσβασης.

Τα δεδομένα χρησιμεύουν ως στοιχεία σύνδεσης στον λογαριασμό χρήστη.

Έχετε επίσης την επιλογή να ανεβάσετε μια φωτογραφία προφίλ και να παρέχετε εθελοντικά τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας,
 • την ταχυδρομική σας διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα),
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • την ημερομηνία γέννησής σας,
 • το φύλο σας,
 • το επάγγελμά σας και
 • τις γλώσσες που μιλάτε.
Εγγραφή ή σύνδεση μέσω Google / Apple (τρίτοι πάροχοι)

Μπορείτε να προβείτε στην πρώτη σας εγγραφή στην Chrono24 ή στην εκ νέου σύνδεση στον λογαριασμό σας Chrono24 μέσω ενός τρίτου παρόχου. Η επαλήθευσή σας μπορεί επομένως να γίνει μέσω της Apple ή Google σύνδεσής σας και να την χρησιμοποιήσετε για να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην Chrono24.

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε μέσω ενός τρίτου παρόχου, θα ανακατευθυνθείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο της Apple ή της Google, όπου θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα δεδομένα πρόσβασής σας. Στη συνέχεια, η Apple ή η Google θα σας ενημερώσει ποια δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής ή σύνδεσης. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • μια υπάρχουσα φωτογραφία προφίλ, εάν υπάρχει, και
 • τη διεύθυνση email σας (εκτός αν έχετε επιλέξει την επιλογή "Απόκρυψη διεύθυνσης email" στην περίπτωση της σύνδεσης Apple).

Εάν δεν γνωρίζουμε τη διεύθυνση email σας, θα ρωτήσουμε εάν έχετε ήδη λογαριασμό Chrono24. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Chrono24, μπορείτε να τον συνδέσετε με τη σύνδεσή σας τρίτου μέρους. Εάν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό Chrono24, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο χρησιμοποιώντας σύνδεση τρίτου μέρους.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης μιας επιπλέον εύχρηστης υπηρεσίας.

Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας από την Apple ή την Google, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα και τις διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Apple και την Πολιτική απορρήτου της Google.

Ιδιώτες πωλητές

Για να δημοσιεύσετε αγγελίες ως ιδιώτης πωλητής, χρειάζεστε πρώτα έναν λογαριασμό Chrono24 (δείτε στην ενότητα 3.2.1.). Για τη δημοσίευση αγγελίας στην πλατφόρμα είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω δεδομένων:

 • του ονόματος και το επωνύμου σας,
 • της διεύθυνσής σας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα),
 • της ημερομηνίας γέννησής σας,
 • της εθνικότητας και
 • του αριθμού φορολογικού σας μητρώου.
Κατά την εγγραφή για την πώληση μέσω της υπηρεσίας καταπίστευσης

Για να μπορείτε να πουλήσετε τα προϊόντα σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας καταπίστευσης, πρέπει να εγγραφείτε ως ιδιώτης πωλητής για την πώληση μέσω της υπηρεσίας καταπίστευσης.

Στο πλαίσιο της εγγραφής, υποβάλετε αίτηση για το άνοιγμα ενός λογαριασμού καταπίστευσης στην υπηρεσία πληρωμών Mangopay της Mangopay SA (2 Avenue Amélie, L-1125 Λουξεμβούργο, εφεξής "Mangopay"). Αργότερα οι πληρωμές που σας αναλογούν στο πλαίσιο της υπηρεσίας καταπίστευσης θα πιστώνονται μέσω αυτού του λογαριασμού.

Σύμφωνα με τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Mangopay υποχρεούται να ταυτοποιεί κάθε πωλητή χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα έγγραφα και πληροφορίες.

Για τον λόγο αυτό, τα ακόλουθα δεδομένα και έγγραφα απαιτούνται ως μέρος της εγγραφής για την υπηρεσία καταπίστευσης και διαβιβάζονται στη Mangopay:

 • επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης καθώς και εθνικότητα και χώρα διαμονής,
 • πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις πληρωμές και
 • αντίγραφο έγκυρου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης:
  • για τους Γερμανούς η γερμανική ταυτότητα (εμπρός και πίσω), για αλλοδαπούς που ζουν στη Γερμανία ή στο εξωτερικό το διαβατήριο.
  • εντός του ΕΟΧ: διαβατήριο, εθνική ταυτότητα ή άδεια οδήγησης, για υπηκόους τρίτων χωρών άδεια διαμονής·
  • εκτός ΕΟΧ: διαβατήριο, για άτομα από τον Καναδά ή τις ΗΠΑ, η άδεια οδήγησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά του διαβατηρίου.
Έμπορος

Για την εγγραφή ως επαγγελματίας έμπορος απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • της επωνυμίας της εταιρείας σας,
 • ενός υπεύθυνου επικοινωνίας (όνομα και επώνυμο),
 • της διεύθυνσής σας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα),
 • ενός αριθμού τηλεφώνου,
 • μίας έγκυρης διεύθυνσης email,
 • ενός ελεύθερα επιλέξιμου ονόματος χρήστη,
 • ενός ελεύθερα επιλέξιμου κωδικού πρόσβασης,
 • του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και
 • του αριθμού εμπορικού μητρώου.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία:

 • έναν αριθμό τηλεομοιότυπου (φαξ)
 • έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • μια ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοτόπου

Για τη διενέργεια ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για έναν λογαριασμό εμπόρου, μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού εμπόρου θα λάβετε ένα μήνυμα SMS. Στο πλαίσιο αυτό ο αριθμός τηλεφώνου που εσείς καταχωρίσατε θα διαβιβαστεί στον πάροχο Twilio, Inc. (101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ). Η εταιρεία Twilio, Inc. διενεργεί έναν έλεγχο ταυτότητας 2 παραγόντων βάσει του διαβιβασμένου αριθμού τηλεφώνου.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το βάσει αυτού απαιτούμενο έννομο συμφέρον μας απορρέει από τη γενική αύξηση της ασφάλειας της πλατφόρμας και, ως εκ τούτου, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο της εγγραφής ως επαγγελματίας έμπορος στην πλατφόρμα Chrono24 είναι πιθανό να αναθέσουμε την αποστολή προς εσάς έντυπου διαφημιστικού υλικού προκειμένου να σας κρατούμε ενήμερους για τις τρέχουσες τάσεις στον κόσμο των ρολογιών.
Στο πλαίσιο αυτό θα κοινολογήσουμε στους παρόχους των υπηρεσιών αποστολής του έντυπου διαφημιστικού υλικού τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • το όνομα και το επώνυμό σας
 • τη διεύθυνσή σας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το βάσει αυτού απαραίτητο έννομο συμφέρον της Chrono47 GmbH (ΕΠΕ) έγκειται στην πραγματοποίηση απευθείας διαφήμισης. Αυτό θεωρείται ως αναγνωρισμένο έννομο συμφέρον σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 47 του ΓΚΠΔ.

Είναι επίσης δυνατό να εγγραφείτε ως επαγγελματίας έμπορος επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, η οποία εμφανίζεται ως διαφήμιση στο LinkedIn. Λαμβάνουμε επίσης δεδομένα διεύθυνσης εμπόρων για απόκτηση νέων πελατών μέσω της αγοράς δεδομένων και της αντίστοιχης έρευνας στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λάβαμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την εγγραφή ως επαγγελματία εμπόρου στην Chrono24. Στο πλαίσιο της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας και της απόκτησης νέων πελατών, υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • το όνομα και το επώνυμό σας
 • η διεύθυνση email σας
 • ο επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου σας

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το βάσει αυτού απαιτούμενο έννομο συμφέρον μας απορρέει από τον προαναφερθέντα σκοπό της επικοινωνίας.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, τα δεδομένα που παρέχετε αποθηκεύονται στη λύση διαχείρισης σχέσεων πελατών Salesforce CRM από τον πάροχο Salesforce.com, Inc. (415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ).

Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί των πωλήσεων («Sales Tax») των ΗΠΑ

Προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τους νομικούς φορολογικούς κανονισμούς στις ΗΠΑ, βασιζόμαστε στη λύση AvaTax που βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος της εταιρείας Avalara, Inc. (255 South King Street Suite 1800 Seattle, WA 98104 ΗΠΑ) ως εκτελούντος την επεξεργασία. Το AvaTax αυτοματοποιεί τόσο τον προσδιορισμό του συντελεστή ΦΠΑ όσο και τον πολύπλοκο υπολογισμό του φόρου επί των πωλήσεων (Sales Tax) στις ΗΠΑ. Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμπόρους λιανικής (βλέπε παρ. 3.2.4.) που εδρεύουν στις ΗΠΑ:

 • Η διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης.

Η συλλογή δεδομένων χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των περιφερειακών φορολογικών κανονισμών που υπόκεινται. Στις ΗΠΑ, αυτά διαφέρουν όχι μόνο σε επίπεδο πολιτείας, αλλά μερικές φορές και από κομητεία σε κομητεία μέσα σε μια πολιτεία. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ακριβώς πού βρίσκεται ένας έμπορος λιανικής στις ΗΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε το AvaTax για να καθορίσουμε τον σωστό συντελεστή φόρου επί των πωλήσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ νόμιμη, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης να συμμορφωνόμαστε με τους φορολογικούς νόμους των ΗΠΑ και, ως διεθνώς δραστηριοποιούμενη πλατφόρμα, έχουμε έννομο συμφέρον να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές διατάξεις των αγορών μας. Επιπλέον, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο προσωπικά δεδομένα εμπόρων από τις ΗΠΑ, οι οποίοι υπόκεινται ήδη στη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της χρήσης της ενσωματωμένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων (messenger) της πλατφόρμας μας

Ως εγγεγραμμένος χρήστης, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας και με έναν έμπορο/αγοραστή/ιδιώτη πωλητή μέσω μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων που είναι ενσωματωμένη και διαθέσιμη στον ιστότοπο και εντός της πλατφόρμας. Για τη χρήση του ενσωματωμένου στην πλατφόρμα messenger απαιτείται εγγραφή (βλέπε παράγραφο 3.2.).

Η επικοινωνία μέσω της ενσωματωμένης στην πλατφόρμας εφαρμογής messenger πραγματοποιείται πάντα ανάμεσα σε εσάς, και αυτόν με τον οποίο επικοινωνείτε και την Chrono24. Η Chrono24 συμμετέχει ενεργά στην επικοινωνία και μεσολαβεί. Στο πλαίσιο της χρήσης της ενσωματωμένης στην πλατφόρμα εφαρμογής messenger, τα απεσταλμένα μηνύματά σας σαρώνονται και αναλύονται αυτόματα και μη από εμάς. Αυτό γίνεται για τον σκοπό

 • της πρόληψης απάτης,
 • της αποκάλυψης παράνομων ενεργειών και παραβιάσεων των Γενικών Όρων Συναλλαγών της εταιρείας μας καθώς
 • και της βελτίωσης της επικοινωνίας και της υποστήριξης πελατών.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς ισχύει σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ως αναγνωρισμένο, έννομο συμφέρον.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε μόνοι σας τα μηνύματα που αποστέλλετε και λαμβάνετε και να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους κατόπιν αιτήματός σας. Σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης, παράνομης ενέργειας ή παραβίασης των Γενικών Όρων Συναλλαγών, μπορούμε να εξακολουθήσουμε να φυλάσσουμε τα σχετικά μηνύματα ακόμα και κατόπιν αιτήματός σας για τη διαγραφή τους, στη βάση των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, για σκοπούς που αφορούν στην εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων, τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Αυτόματη κατάρτιση προφίλ πελάτη

Στα πλαίσια χρήσης της πλατφόρμας μας ως εγγεγραμμένος χρήστης/έμπορος, καταρτίζουμε ένα προφίλ πελάτη για τον λογαριασμό σας ως χρήστη της Chrono24. Προκειμένου να λαμβάνετε μόνο πληροφορίες που πιθανώς σας ενδιαφέρουν, κατηγοριοποιούμε και συμπληρώνουμε το προφίλ σας ως πελάτη με πρόσθετες πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε:

 • πληροφορίες για εσάς (π.χ. βασικά δεδομένα του προφίλ πελατών σας),
 • τη διάρκεια της συνδρομής σας,
 • στατιστικές πληροφορίες (π.χ. τύπος, συχνότητα και ένταση χρήσης του ιστότοπου) καθώς και
 • το ιστορικό των αγγελιών, των κατασκευαστών και των πωλητών στους οποίους πραγματοποιήθηκε επίσκεψη.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για στατιστικές αξιολογήσεις,
 • για έρευνα αγοράς,
 • για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας και τον σχεδιασμό της πλατφόρμας μας βάσει αναγκών
 • για την εξατομίκευση των υπηρεσιών μας και
 • για την αποστολή διαφημιστικών καταχωρίσεων βασισμένων αποκλειστικά στις πραγματικές ή εικαζόμενες ανάγκες σας και κατά συνέπεια για την αποτροπή ενοχλητικών διαφημιστικών καταχωρίσεων.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς ισχύει σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ως αναγνωρισμένο, έννομο συμφέρον.

Ωστόσο, η κατάρτιση πλήρους προφίλ είναι δυνατή μόνο εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την τοποθέτηση cookie εξατομίκευσης Chrono24 σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie βλέπε παρ. 6.). Μπορείτε να διαχειριστείτε μόνοι σας τις ρυθμίσεις cookie .

Εάν έχετε αντίρρηση για την κατάρτιση προφίλ πελάτη, την αξιολόγηση και την εξατομίκευση των υπηρεσιών και των διαφημίσεών μας, μπορείτε οποτεδήποτε να κάνετε κλικ σε αυτό το Σύνδεσμος, με επακόλουθο η επεξεργασία να διακοπεί και το προφίλ πελάτη σας να διαγραφεί αμέσως.

Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την εναντίωσή σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας καταπίστευσης

Για τη δρομολόγηση και τη σύναψη συμβάσεων αγοράς με εμπόρους/ιδιώτες πωλητές μέσω της υπηρεσίας καταπίστευσής μας, χρειάζεστε πρώτα έναν λογαριασμό χρήστη στην Chrono24 (βλέπε 3.2.1.). Επιπλέον, απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • Του ονόματος και το επώνυμού σας,
 • της διεύθυνσής σας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα) και
 • του αριθμού τηλεφώνου σας.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για τον έλεγχο και την ταυτοποίηση του αντισυμβαλλόμενου του εμπόρου / ιδιώτη πωλητή,
 • για την υποστήριξη στην κατάρτιση, τον σχεδιασμό περιεχομένου και τη διεκπεραίωση των συμβολαίων αγοράς και,
 • εάν είναι απαραίτητο, για την επικοινωνία σε περίπτωση ερωτημάτων.

Στην περίπτωση που ζητάτε μία προσφορά αγοράς από έναν έμπορο/ιδιώτη πωλητή ή συνάπτετε μία σύμβαση αγοράς με τον έμπορο/ιδιώτη πωλητή, διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και στον έμπορο/ιδιώτη πωλητή για τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Η επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων σας πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας, και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας και συνεπώς για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και των προσυμβατικών μέτρων.

Κατά την πληρωμή μέσω της Chrono24 με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα

Μετά τη σύναψη σύμβασης για την αγορά ενός ρολογιού μπορείτε να το πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας ή εμβάσματος. Για τη διασφάλιση της γενικής διεκπεραίωσης αυτών των μεθόδων πληρωμής και την αποτροπή πιθανών προσπαθειών εξαπάτησης, οι πληρωμές εκτελούνται μέσω του παρόχου Mangopay SA (10 Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο). Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στην εταιρεία Mangopay τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η διεύθυνσή σας
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή/και της πιστωτικής σας κάρτας.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Mangopay .

Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, μπορείτε επίσης να διεκπεραιώσετε αυτή την πληρωμή μέσω του παρόχου υπηρεσιών Checkout Ltd. (Wenlock Works, Shepherdess Walk, Λονδίνο, N1 7BQ, Ηνωμένο Βασίλειο). Στο πλαίσιο αυτό τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Checkout Ltd.:

 • το όνομα και το επώνυμό σας
 • η διεύθυνση email σας
 • η διεύθυνση τιμολόγησής σας
 • ενδεχομένως μια διαφορετική διεύθυνση παράδοσης.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επίσης στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς.

Η Checkout Ltd. έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 ΓΚΠΔ για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με αυτήν υφίσταται στο Ηνωμένο Βασίλειο επαρκές επίπεδο προστασίας για τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Checkout Ltd. εδώ .

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

Εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email σας για την αποστολή του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου σε τακτά διαστήματα. Για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου αρκεί η καταχώριση μιας διεύθυνσης email.

Για τον σκοπό της εξατομίκευσης του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να καταρτιστεί ένα προφίλ πελάτη για εσάς με βάση τα ακόλουθα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • το φύλο σας και
 • τη χώρα καταγωγής σας.

Επιπλέον, προσωπικές πτυχές όπως συνάφειες προϊόντων, ενδιαφέροντα, αποφάσεις αγοράς, προτιμώμενος χρόνος αγορών κ.λπ. όπως προκύπτουν από παραγγελίες, υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία και αναλύονται με τέτοιο τρόπο που μας επιτρέπει την προβολή σχετικών αγγελιών. Η κατάρτιση προφίλ μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί χωρίς συναίνεση βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχείου στ) του ΓΚΠΔ με βάση τα έννομα συμφέροντα (βλέπε 3.5.).

Υπό όρους χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email σας και χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση για την αποστολή πληροφοριών για παρεμφερή προϊόντα της εταιρείας μας, εφόσον είστε υφιστάμενος πελάτης μας και δεν έχετε αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης email σας. Στην περίπτωση της διαφήμισης προς υφιστάμενους πελάτες βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία της διεύθυνσης email σας για σκοπούς απευθείας προώθησης ισχύει στο πλαίσιο αυτό ως ένα αναγνωρισμένο από τον ΓΚΠΔ έννομο συμφέρον μας.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απεγγραφή είναι οποτεδήποτε δυνατή, π.χ. μέσω ενός συνδέσμου που παρατίθεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την επιθυμία σας να απεγγραφείτε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

Για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου χρησιμοποιούμε το εργαλείο Mailchimp της εταιρείας The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 ΗΠΑ).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου από τους συνεργάτες μας

Εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, διαβιβάζουμε τη διεύθυνση email σας στους συνεργάτες μας, την Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ), (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Γερμανία) και Fratello Watches B.V., (Het Kleine Loo 284, 2592CK Den Haag, Ολλανδία). Οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email σας ώστε να σας αποστέλλουν τακτικά το εξατομικευμένο ενημερωτικό δελτίο τους με προσφορές, νέα προϊόντα και προωθητικές ενέργειες. Η δήλωση μιας διεύθυνσης email αρκεί για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου.

Η απεγγραφή είναι οποτεδήποτε δυνατή, π.χ. μέσω ενός συνδέσμου που παρατίθεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την επιθυμία σας να απεγγραφείτε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με εμάς ή με έναν έμπορο / ιδιώτη πωλητή μέσω μίας διαθέσιμης εντός του ιστοτόπου μας φόρμας επικοινωνίας. Για την περίπτωση που επιθυμείτε να απευθύνετε την ερώτησή σας σε έναν έμπορο ή ιδιώτη πωλητή, θα διαβιβάσουμε το αίτημα επικοινωνίας σας σε αυτόν. Για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • μιας έγκυρης διεύθυνσης email και
 • της συγκεκριμένης ερώτησης ή του μηνύματός σας.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για την ταυτοποίησή σας,
 • για την απάντηση στο ερώτημά σας,
 • ενδεχ. για την προώθησή στον αρμόδιο έμπορο / ιδιώτη πωλητή.

Επίσης, για ακόμα ταχύτερη επικοινωνία μπορείτε να καταχωρίσετε προαιρετικά το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας, το μήνυμά σας μπορεί να σαρωθεί και να αναλυθεί από εμάς. Αυτό γίνεται με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων ή παραβιάσεων των γενικών όρων της πλατφόρμας μας και γενικά για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης πελατών.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας, και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς στα πλαίσια της εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης και προσυμβατικών μέτρων. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια του αιτήματος επικοινωνίας βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτά προκύπτουν επίσης από τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας διαγράφονται αυτόματα μετά τη επεξεργασία του αιτήματος που υποβάλατε.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας και συμβουλευτικής υποστήριξης από έναν σύμβουλο αγορών Premium

Για ρολόγια από μια ορισμένη αξία και άνω είναι δυνατή η επικοινωνία με έναν σύμβουλο αγορών Premium μέσω μιας διαθέσιμης στην αγγελία φόρμας.
Για να επικοινωνήσετε με τον σύμβουλο αγορών Premium, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων:

 • Το όνομα,
 • την προσφώνηση,
 • το αίτημα και
 • το μήνυμά σας.

Ανάλογα με τη μέθοδο επικοινωνίας που επιλέξετε να επικοινωνήσει μαζί σας ο σύμβουλος αγορών Premium, μπορεί επίσης να χρειαστεί να καταχωρίσετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας, το μήνυμά σας μπορεί να σαρωθεί και να αναλυθεί από εμάς. Αυτό γίνεται με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων ή παραβιάσεων των γενικών όρων της πλατφόρμας μας και γενικά για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης πελατών.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας, και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς στα πλαίσια της εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης και προσυμβατικών μέτρων. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια του αιτήματος επικοινωνίας βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτά προκύπτουν επίσης από τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται καταλήγουν μέσω μιας διεπαφής στο λογισμικό HubSpot που χρησιμοποιούμε της HubSpot Ireland Ltd. (1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ιρλανδία). ως εκτελούντος την επεξεργασία.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Chrono24 όταν επικοινωνήσετε μαζί μας, τα δεδομένα στο HubSpot θα εμπλουτιστούν με πρόσθετα δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας ο σύμβουλος αγορών Premium αποκτά πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες, προκειμένου να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη:

 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Chrono24 και των διαθέσιμων δυνατοτήτων, όπως Σημειώσεις, Αποθηκευμένη αναζήτηση ή Watch Collection, για να σας υποστηρίξει στην αναζήτηση ρολογιών και να σας κάνει κατάλληλες προσφορές,
 • πληροφορίες για τρέχοντα αιτήματα και διαδικασίες αγοράς, για να μπορεί να σας βοηθήσει προδραστικά με τη χρήση της πλατφόρμας και
 • την προηγούμενη επικοινωνία με την Chrono24 για να μπορεί να λάβει υπόψη περιεχόμενα που έχουν ήδη συζητηθεί.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών από έναν σύμβουλο αγορών Premium πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους παραπάνω σκοπούς.

Στο πλαίσιο της χρήσης του εργαλείου συν-περιήγησης (Co-Browsing)

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική ζωντανή υποστήριξη τόσο στον ιστό όσο και στην εφαρμογή, χρησιμοποιούμε το εργαλείο συν-περιήγησης TeamViewer Engage από την TeamViewer Germany GmbH (Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Γερμανία). Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας με την ομάδα υποστήριξής της εταιρείας μας, ξεκινάτε τη συνεδρία συν-περιήγησης μέσω ενός συνδέσμου στο υποσέλιδο του ιστότοπου. Μετά τη ρητή επιβεβαίωσή σας, θα λάβετε ένα αναγνωριστικό συνεδρίας που επιτρέπει στον υπάλληλο μας να δει το τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας. Ο υπάλληλος μας δεν έχει πρόσβαση σε άλλα παράθυρα προγράμματος περιήγησης ή στον υπολογιστή σας και επομένως δεν μπορεί ούτε να εγκαταστήσει προγράμματα ούτε να αφαιρέσει μη εξουσιοδοτημένα δεδομένα από τον υπολογιστή σας. Σε επεξεργασία υποβάλλονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • η διεύθυνση IP σας,
 • η θέση σας στον ιστότοπο,
 • οι επιμέρους σελίδες που έχετε επισκεφτεί,
 • το χρονικό διάστημα παραμονής σας στον ιστότοπο ή στο πρόγραμμα περιήγησης,
 • το λειτουργικό σας σύστημα και
 • πληροφορίες σχετικά με την τελική σας συσκευή.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνον εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η δημιουργία μιας συνεδρίας συν-περιήγησης εξαρτάται από την επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας. Διαφορετικά, η συνεδρία συν-περιήγησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Στο πλαίσιο της αποστολής πακέτου

Για να μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας από την αποστολή, οι ιδιώτες πωλητές καλούνται να αναφέρουν τον πάροχο υπηρεσιών αποστολής στον οποίο αναθέτουν την αποστολή και το σχετικό αναγνωριστικό παρακολούθησης. Οι έμποροι υποχρεούνται να γνωστοποιούν το αναγνωριστικό παρακολούθησης. Με τη βοήθεια αυτών των πληροφοριών, ο πάροχος υπηρεσιών που χρησιμοποιείται από εμάς, η εταιρεία AfterShip Ltd. (One Midtown 38/f Hoi Shing Road Tsuen Wan Unit 2 No. 11, Χονγκ Κονγκ) παρέχει μια δυνατότητα ιχνηλάτησης για την παρακολούθηση της κατάστασης παράδοσης. Σε επεξεργασία υποβάλλονται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικά προσωπικού χαρακτήρα:

 • η διεύθυνση αποστολής ή παράδοσης,
 • άλλα δεδομένα αποστολής,
 • δεδομένα παραγγελίας και
 • δεδομένα σχετικά με την κατάσταση αποστολής.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης χρήσης της πλατφόρμας ή για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς.

Κατά την ανάρτηση ενός σχολίου στο περιοδικό μας

Έχετε τη δυνατότητα να αναρτάτε σχόλια σε άρθρα που δημοσιεύονται στο Περιοδικό μας. Για να δημοσιεύσουμε ένα σχόλιο υποβάλλουμε σε επεξεργασία τη διεύθυνση IP σας. Παράλληλα με το σχόλιο, πρέπει επίσης να αναφέρονται και τα ακόλουθα δεδομένα:

 • το όνομά σας,
 • μία έγκυρη διεύθυνση email, καθώς και
 • το σχόλιο.

Ο σχολιασμός άρθρων είναι προαιρετικός. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, προκειμένου να μπορούμε να δημοσιεύσουμε το σχόλιό σας και να εξασφαλίσουμε σε άλλους χρήστες τη δυνατότητα σχετικής απάντησης. Χρειαζόμαστε τη διεύθυνση email σας, μόνο προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και για την παρακολούθηση ενδεχόμενων παραβάσεων του νόμου.

Βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους προαναφερθέντες σκοπούς στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ., 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, παρέχοντάς σας την ευκαιρία να σχολιάζετε άρθρα στο περιοδικό μας και να αλληλεπιδράτε με εμάς και άλλους χρήστες.

Για να δημοσιεύσουμε ένα σχόλιο στο περιοδικό μας, χρησιμοποιούμε την προσθήκη WordPress wpDiscuz από τον πάροχο gVectors Team.

Ανατρέξτε στο https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-7/privacy-and-gdpr/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το wpDiscuz.

Στο πλαίσιο της υποβολής αξιολογήσεων πελατών μέσω Trustpilot και sitejabber

Η γνώμη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είναι σημαντική για εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αξιολογήσεις για την πλατφόρμα μας, μέσω της υπηρεσίας αξιολόγησης www.trustpilot.com της εταιρείας Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3ος όροφος, 1112 Kopenhagen K, Δανία, στο εξής "Trustpilot») ως εκτελούντος την επεξεργασία. Όταν υποβάλλετε μια αξιολόγηση, αυτή δημοσιοποιείται στον ιστότοπό μας, καθώς και στον ιστότοπο της Trustpilot. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής ή μη δημοσιοποίησης της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς, θα λάβετε ένα email από εμάς που θα σας ζητά να βαθμολογήσετε την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας. Στο email θα βρείτε έναν σύνδεσμο "Business Generated Link" από την Trustpilot, ο οποίος θα σας μεταφέρει στο Trustpilot και θα σας δώσει τη δυνατότητα υποβολής αξιολόγησης της παραγγελίας σας. Ο σύνδεσμος "Business Generated Link" περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας,
 • τη χώρα προέλευσής σας (π.χ. Γερμανία),
 • τη διεύθυνση email σας και
 • το αναγνωριστικό συναλλαγής.

Αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, τα προσωπικά σας στοιχεία θα σταλούν στην Trustpilot, ώστε να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε την κριτική σας με την αγορά σας και να διασφαλίσουμε την αυθεντικότητα της κριτικής.

Επιπλέον, οι αξιολογήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Trustpilot μπορούν επίσης να δημοσιοποιούνται στον ιστότοπό μας, εφόσον έχουμε μπορέσει να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα της αξιολόγησης.

Η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της αξιολόγησης πελάτη μέσω της Trustpilot βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να διασφαλίσουμε τον φιλικό προς τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων από την Truspilot μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της Trustpilot.

Εάν στη βάση της διεύθυνσης τιμολόγησης διαπιστωθεί ότι βρίσκεστε στις ΗΠΑ, σας παρέχουμε τη δυνατότητα υποβολής αξιολογήσεων της πλατφόρμας μας μέσω της υπηρεσίας www.sitejabber.com της εταιρείας GGL Projects, Inc. (1528 South El Camino Real, Suite 110, San Mateo, CA 94402, ΗΠΑ, εφεξής «sitejabber»). Εάν υποβάλετε μια αξιολόγηση, αυτή δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της sitejabber.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς, θα λάβετε ένα email από εμάς που θα σας ζητά να αξιολογήσετε την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας. Στο email θα βρείτε ένα "Review Request" από την sitejabber, το οποίο θα σας μεταφέρει στην sitejabber και θα παρέχει μια επισκόπηση της συναλλαγής σας. Το "Review Request" περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • τη διεύθυνση email σας και
 • το αναγνωριστικό συναλλαγής συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της συναλλαγής.

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, οι προσωπικές σας πληροφορίες διαβιβάζονται στην sitejabber, ώστε να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε την αξιολόγησή σας με την αγορά σας και να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα της αξιολόγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων από την sitejabber μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της sitejabber .

Κατά τη χρήση της Watch Collection

Έχετε τη δυνατότητα να τηρείτε και να διαχειρίζεστε τη συλλογή ρολογιών σας στο διαδίκτυο στην προσωπική σας Watch Collection, προσθέτοντας ρολόγια, αποθηκεύοντας δεδομένα και ανεβάζοντας τις δικές σας φωτογραφίες των ρολογιών σας. Μπορείτε να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τη Watch Collection από το σπίτι και όταν ταξιδεύετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη Watch Collection για να παρακολουθείτε ρολόγια που δεν έχετε ήδη ή για να λαμβάνετε γρήγορα και εύκολα μια εκτίμηση του ρολογιού σας.

Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε υποχρεωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

 • τον κωδικό αναφοράς, τη μάρκα, το μοντέλο, την κατάσταση του ρολογιού και
 • την κατάσταση ιδιοκτησίας του ρολογιού.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε την τιμή αγοράς, τον χρόνο και τον τόπο αγοράς και να ανεβάσετε μια εικόνα του ρολογιού σας. Ωστόσο, η καταχώριση αυτών των στοιχείων είναι προαιρετική.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για την τεκμηρίωση και την εκτίμηση της αξίας της προσωπικής σας συλλογής,
 • για την καταγραφή του ενδιαφέροντός σας για συγκεκριμένα ρολόγια που δεν έχετε ακόμη στην κατοχή σας,
 • για τη στατιστική αξιολόγηση των ρολογιών σας και
 • για τη διεύρυνση του καταλόγου προϊόντων μας με ρολόγια που μας ήταν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά δεδομένα που σχετίζονται με πρόσωπα. Τα σχετιζόμενα με πρόσωπο δεδομένα είναι δεδομένα χωρίς άμεση προσωπική αναφορά, από τα οποία μπορεί, ωστόσο, να προκύψει η συσχέτιση με ένα άτομο. Συνεπώς χρειαζόμαστε και μια νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σχετιζόμενων με συγκεκριμένο πρόσωπο.

Βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων στο άρθρο 6, παρ 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Το έννομο συμφέρον εδώ έγκειται στη χρήση της Watch Collection ως πηγής πληροφοριών, μέσω των οποίων μπορούμε να διευρύνουμε την τεχνογνωσία μας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς μέσω στατιστικής αξιολόγησης των δεδομένων και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας στο μέλλον σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

Εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, τα αναφερόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αγορά και την πώληση των ρολογιών στη Watch Collection σας.

Αγορά και πώληση ρολογιών και πώληση επί παρακαταθήκη σε συνεργασία με συνεργαζόμενες εταιρίες

Εφόσον για την πώληση του ρολογιού σας έχετε επιλέξει την απευθείας πώληση στην Chrono24 ή την πώληση επί παρακαταθήκη και για τον σκοπό αυτό έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email και θα σας υποβάλουμε μια προσφορά αγοράς σε συνεργασία με τις εταιρείες Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) και Xupes Watches Ltd. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις εταιρείες Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) και Xupes Watches Ltd.:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η διεύθυνση email σας,
 • ενδεχ. το μήνυμά σας σε μορφή ελεύθερου κειμένου,
 • πληροφορίες σχετικά με το ρολόι που προσφέρετε προς πώληση (μάρκα, μοντέλο, κωδικός αναφοράς) και
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Η επεξεργασία δεδομένων κατά την έννοια της διαβίβασης των δεδομένων στην Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την υποβολή της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Σας προσφέρουμε την υπηρεσία αγοράς ενός ρολογιού σε συνεργασία με τις θυγατρικές μας εταιρείες Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) και Xupes Watches Ltd. Στο πλαίσιο αυτό, τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαβιβαστούν στην Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) και στην Xupes Watches Ltd.:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η διεύθυνσή σας και
 • τα μηνύματά σας στον έμπορο.

Τα δεδομένα που παρατίθενται συλλέγονται προκειμένου να είναι δυνατή η πώληση και η αποστολή του ρολογιού σε εσάς.

Επιπλέον, σας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις απευθείας πωλήσεις σε συνεργασία με την Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ). Για να σας εξυπηρετήσουμε σωστά και να επεξεργαστούμε τα ερώτηματά σας το συντομότερο δυνατόν, τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στην Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ):

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • ο αριθμός τηλεφώνου σας,
 • το ερώτημά σας.

Η επεξεργασία των αναγραφόμενων δεδομένων γίνεται κατόπιν αιτήματός σας και είναι απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας πώλησης και συνεπώς την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και προσυμβατικών μέτρων.

Κατά τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων

Περιστασιακά μπορεί να συμβεί οι χρήστες να μας γνωστοποιήσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων (π.χ. εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, υπεύθυνων επικοινωνίας, διαφορετικών κατόχων λογαριασμών). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες μόνο στον βαθμό που αυτό γίνεται σε γνώση του ενδιαφερόμενου τρίτου. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, τη γνώση μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας και των παρεχόμενων δεδομένων και των σκοπών μιας καταχώρισης.
Κατά τα άλλα, αυτές οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων ισχύουν αναλόγως για τους θιγόμενους τρίτους, στον βαθμό που οι πληροφορίες δεν αφορούν μόνο τους συμβατικούς εταίρους. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με εμάς ως υπεύθυνους και τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, καθώς και πληροφορίες για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Εάν, κατ' εξαίρεση, λάβουμε στοιχεία επικοινωνίας για ένα θιγόμενο τρίτο μέρος, αυτό θα ενημερωθεί σχετικά απευθείας από εμάς. Κατά κανόνα, ωστόσο, δεν ζητάμε στοιχεία επικοινωνίας τρίτων. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν (π.χ. απαραίτητη επικοινωνία, διεκπεραίωση πληρωμής μέσω των καθορισμένων στοιχείων λογαριασμού).
Τα δεδομένα των θιγόμενων τρίτων θα διαγράφονται το αργότερο όταν διαγραφούν τα δεδομένα του προσώπου που τα κοινοποίησε ή εάν αυτό το άτομο αλλάξει ή διαγράψει τις σχετικές πληροφορίες.

Η επεξεργασία των δεδομένων των θιγόμενων τρίτων πραγματοποιείται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. στο πλαίσιο της παραχώρησης στους αντισυμβαλλόμενούς μας της δυνατότητας δικαιολογημένης συσχέτισης τρίτων μερών.

Κατά τη συμμετοχή σε έρευνες ανάλυσης χρηστών

Στην πλατφόρμα σάς παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνες ανάλυσης χρηστών. Σκοπός αυτών των ερευνών ανάλυσης χρηστών, η συμμετοχή στις οποίες γίνεται σε οικειοθελή βάση, είναι η εστιασμένη διερεύνηση της συμπεριφοράς, των αναγκών και των κινήτρων των χρηστών. Αυτό χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της πλατφόρμας, των εφαρμογών (App) και των διαδικασιών στην Chrono24.

Ανάλογα με την έρευνα ανάλυσης χρηστών στην οποία συμμετέχετε, αυτή διεξάγεται με ένα από τα δύο διαδικτυακά εργαλεία έρευνας SurveyMonkey ή Hotjar.

Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα ανάλυσης χρηστών μέσω SurveyMonkey της εταιρείας Momentive, Inc. (One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, ΗΠΑ) ως εκτελούντος την επεξεργασία, διαβιβάζονται σε αυτήν τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Ημερομηνία και ώρα της συμμετοχής στην έρευνα και της αποστολής της φόρμας
 • κατηγοριοποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως π.χ. η ηλικιακή σας ομάδα (π.χ. 19-29) και
 • η διεύθυνση IP σας.

Η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική σας συγκατάθεση.

Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα ανάλυσης χρηστών, μπορεί επίσης να οδηγηθείτε σε ένα ερωτηματολόγιο προκαταρκτικού ελέγχου που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Hotjar της εταιρείας Hotjar Ltd. (Level 2, St. Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Μάλτα) ως εκτελούντος την επεξεργασία. Αυτό το ερωτηματολόγιο ελέγχει εάν είστε κατάλληλοι για τη συμμετοχή στην έρευνα. Σε επεξεργασία υποβάλλονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομά σας
 • Η διεύθυνση email σας
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική σας συγκατάθεση.

Επιπλέον, στο εκάστοτε ερωτηματολόγιο περιλαμβάνεται ερώτηση σχετικά με το ποιες περαιτέρω μορφές επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποδέχεστε στο πλαίσιο της έρευνας ανάλυσης χρηστών. Τα ακόλουθα είδη επεξεργασίας πραγματοποιούνται νόμιμα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας:

 • η ηχογράφηση συνομιλίας, και
 • η κοινή χρήση και εγγραφή της οθόνης σας.

Η καταγραφή χρησιμοποιείται για την εσωτερική αξιολόγηση της έρευνας και θα διαγραφεί μετά το τέλος της. Πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού βίντεο και τηλεπικοινωνιών Zoom. Το Zoom είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από τον πάροχο Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, ΗΠΑ).

Στο πλαίσιο της χρήσης του Zoom ως συμπληρωματικό μέτρο προστασίας έχουμε επιλέξει μια διαμόρφωση του Zoom, ώστε για τα «Online-Meetings» να χρησιμοποιούνται μόνο μηχανογραφικά κέντρα στην ΕΕ, στον ΕΟΧ ή/και σε ασφαλείς τρίτες χώρες, όπως π.χ. ο Καναδάς ή η Ιαπωνία.

Στο πλαίσιο κλήσεων μετά την πώληση

Για τη βελτίωση της διάρκειας των κλήσεων εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών (After Sales) χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ενός τηλεφωνικού κέντρου (Callcenter). Εάν έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω της πλατφόρμας, θα προωθηθείτε σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να γίνει η επαλήθευση της πώλησης μέσω σχετικής κλήσης. Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο (Callcenter) τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • το όνομα και το επώνυμό σας και
 • ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το βάσει αυτού απαιτούμενο, έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των κλήσεων μετά την πώληση και τη σχετική βελτιωμένη εμπειρία πελατών.

Για την πραγματοποίηση κλήσεων μετά την πώληση χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας Termitel GmbH (ΕΠΕ) (Zehntwiesenstr. 37, 76275 Ettlingen, Γερμανία) ως εκτελούντος την επεξεργασία.

Στο πλαίσιο της μετάφρασης περιεχομένων που δημιουργούνται από χρήστες

Για τη μετάφραση αξιολογήσεων εμπόρων, μηνυμάτων στην εφαρμογή Chrono24 Messenger, αγγελιών και περιγραφών αγγελιών, χρησιμοποιούμε μια διεπαφή API της υπηρεσίας μετάφρασης Google Translate της εταιρείας Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,, ΗΠΑ) ως εκτελούντος την επεξεργασία. Επίσης χρησιμοποιούμε μια διεπαφή API της υπηρεσίας μετάφρασης DeepL Translate της εταιρείας DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Γερμανία) ως εκτελούντος την επεξεργασία, για τη μετάφραση περιγραφών αγγελιών.

Ανάλογα με τα μεταφραζόμενα περιεχόμενα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους προαναφερθέντες σκοπούς και τον σχετικό σχεδιασμό του ιστότοπου με γνώμονα τις υφιστάμενες ανάγκες, ιδίως την άρση των γλωσσικών περιορισμών κατά την επικοινωνία περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες.

Κατά την καταγραφή κλήσεων

Για τη διασφάλιση ποιότητας και για εκπαιδευτικούς σκοπούς καταγράφουμε τις εισερχόμενες κλήσεις με τη συγκατάθεσή σας. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • ηχητικά δεδομένα και
 • περιεχόμενο συνομιλίας.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από τους εργαζόμενους με τους οποίους συνδιαλέγεστε και τους προϊσταμένους τους. Τρίτοι δεν αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη σχετική σας συγκατάθεση.

Οι πραγματοποιηθείσες εγγραφές αποθηκεύονται για ένα διάστημα 90 ημερών και μετά διαγράφονται.

Επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας τηλεφωνικά ή μέσω email, η διαχείριση της εισερχόμενης επικοινωνίας σας γίνεται με τη βοήθεια του εργαλείου Omnichannel Sprinklr της συνεργαζόμενης ως εκτελούντος την επεξεργασία εταιρείας Sprinklr, Inc. (29 West 35th Street, New York, NY 10001, ΗΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται υποχρεωτικά σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η ταχυδρομική σας διεύθυνση
 • και το αίτημά σας.

Ανάλογα με το εάν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email, υποβάλλεται επιπρόσθετα σε επεξεργασία η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας από το εργαλείο Omnichannel.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό η χρήση του εργαλείου Omnichannel Sprinklr βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, το οποίο έγκειται στην ενοποίηση της διαχείρισης πελατών μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Εάν κατά την έναρξη μιας τηλεφωνικής κλήσης δώσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α), η κλήση σας θα καταγραφεί. Οι καταγραφές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για την απομαγνητοφώνηση της κλήσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη επεξεργασία του αιτήματός σας. Επιπλέον, οι εγγραφές διαγράφονται αυτόματα με την παρέλευση τριών μηνών από τη στιγμή της καταγραφής.

Επιπλέον χρησιμοποιούμε την Sprinklr AI, την τεχνητή νοημοσύνη (εφεξής: «ΤΝ») της εταιρείας Sprinklr, Inc., για την κατάρτιση συνόψεων των εισερχόμενων επικοινωνιών μέσω email ή απομαγνητοφωνήσεων καταγεγραμμένων βάσει συγκατάθεσης τηλεφωνικών κλήσεων και για την υποστήριξη των εργαζομένων μας στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους πελάτες και της επεξεργασίας των αιτημάτων τους. Πριν από τη διαβίβαση των περιεχομένων των email και των απομαγνητοφωνήσεων στην ΤΝ και την υποβολή τους σε επεξεργασία από αυτήν, τα περιεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανωνυμοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί μια πλήρης ανωνυμοποίηση, μολαταύτα έχουμε συνομολογήσει συμβατικά με την Sprinklr ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των διαβιβαζομένων περιεχομένων για σκοπούς εκπαίδευσης της ΤΝ. Κατ' αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ο περιορισμός της επεξεργασίας για την επίτευξη των καθορισμένων σκοπών και να μετριάζεται σε μεγάλο βαθμό η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της χρήσης της ΤΝ διενεργείται με βάση το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό μας έννομο συμφέρον προκύπτει από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της χρήσης της υπηρεσίας πιστοποίησης

Εάν εσείς ή ο αντισυμβαλλόμενός σας επιθυμείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχει η εταιρεία μας, διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Γερμανία). Η Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) είναι συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πιστοποίηση ρολογιών. Ανεξάρτητα από το εάν είστε εσείς ή ο αντισυμβαλλόμενός σας που επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας πιστοποίησης, θα διαβιβαστούν στην Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η διεύθυνση email σας

Η Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) χρειάζεται αυτά τα δεδομένα προκειμένου να μπορεί να σας ταυτοποιήσει και να σας διαβιβάσει πληροφορίες μέσω email στο πλαίσιο της πιστοποίησης.

Εάν κάνετε χρήση της υπηρεσίας πιστοποίησης, θα διαβιβάσουμε επιπλέον τη διεύθυνσή σας στην Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) προκειμένου να μπορεί να σας αποστείλει το ρολόι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στην προκειμένη περίπτωση κατόπιν αιτήματός σας και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης και των προσυμβατικών μέτρων.

Εάν είναι ο αντισυμβαλλόμενός σας ο οποίος κάνει χρήση της υπηρεσίας, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το απαιτούμενο έννομο συμφέρον προκύπτει από την πρόληψη της απάτης και τη συνδεόμενη με αυτήν γενική αύξηση της ασφάλειας της πλατφόρμας αγοραπωλησιών.

Έχουμε συνάψει με την Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Με αυτήν τη σύμβαση, η Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) διασφαλίζει ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.

Διαβίβαση δεδομένων

Διαβιβάζουμε σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μόνον εφόσον:

 • έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ,
 • υπάρχει έννομη υποχρέωση για τη διαβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ ή
 • η διαβίβαση απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στ) του ΓΚΠΔ απαιτείται για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι έχετε υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη μη διαβίβαση των δεδομένων.

Διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο φορολογικών υποχρεώσεων

Στο πλαίσιο του νόμου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2021/514 της ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας (εφεξής: «DAC 7») είμαστε υποχρεωμένοι, ως υπεύθυνοι εκμετάλλευσης της πλατφόρμας αγορών, να υποβάλλουμε σε επεξεργασία στοιχεία που αφορούν άτομα και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ορισμένες χρηματικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας. Για τους σκοπούς διεκπεραίωσης της διαδικασίας φορολόγησης, τα στοιχεία αυτά, μαζί με άλλα στοιχεία σχετικά με το είδος και το εύρος των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, πρέπει να υποβάλλονται ετησίως στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας. Στη συνέχεια, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας διαβιβάζει τα στοιχεία που έχουμε υποβάλει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές στο εσωτερικό ή στις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών.

Σε αυτό το πλαίσιο θα διαβιβάζονται ετησίως τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας, εφόσον είστε πωλητής υποκείμενος στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • την ταχυδρομική σας διεύθυνση,
 • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έχετε δηλώσει,
 • την ημερομηνία γέννησής σας και
 • ενδεχ. τον αριθμό ταυτοποίησης σας για σκοπούς του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εάν είστε εγγεγραμμένος ως επαγγελματίας έμπορος, τότε ως υπεύθυνοι εκμετάλλευσης της πλατφόρμας είμαστε σύμφωνα με την Οδηγία DAC 7 επίσης υποχρεωμένοι να διαβιβάζουμε ετησίως στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας τα ακόλουθα δεδομένα, εφόσον είστε πωλητής υποκείμενος στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης:

 • Την επωνυμία της εταιρείας σας,
 • Τη διεύθυνσή σας,
 • Τον Αριθμό ή τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου που έχετε δηλώσει,
 • Τον ΑΦΜ/ΦΠΑ σας και
 • Ο αριθμός εμπορικού μητρώου σας.

Μόλις πραγματοποιήσετε πωλήσεις ρολογιών στην Chrono24, θα θεωρείστε πωλητής υποκείμενος στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Η διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, εφόσον ως υπεύθυνοι εκμετάλλευσης της πλατφόρμας έχουμε σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 13 DAC 7.

Επιπλέον είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας τα ακόλουθα δεδομένα:

 • το αναγνωριστικό του χρηματοοικονομικού σας λογαριασμού,
 • όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες, που χρειάζονται για την ταυτοποίηση του κατόχου του λογαριασμού,
 • κάθε κράτος μέλος, στο οποίο θεωρείστε ότι διατηρείτε μόνιμη εγκατάσταση,
 • καθώς και ομαδοποιημένα κατά τρίμηνο οποιαδήποτε τέλη, προμήθειες ή φόρους, που παρακρατήθηκαν ή υπολογίστηκαν από εμάς κατά το διάστημα αναφοράς της δήλωσης
 • την συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε κατά το διάστημα αναφοράς και
 • το πλήθος των σχετικών συναλλαγών, για τις οποίες καταβλήθηκε ή πιστώθηκε αμοιβή κατά το διάστημα αναφοράς της δήλωσης.

Στο πλαίσιο της διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας μπορείτε να ασκήστε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων όπως απορρέουν από την παράγραφο 12. της Δήλωσης απορρήτου.

Διαβίβαση στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας ως διαχειριστής της πλατφόρμας, καθορίζουμε από κοινού με άλλους υπεύθυνους τους σκοπούς και τα κάποια μέσα επεξεργασίας έτσι ώστε να ενεργούμε ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ σε αυτό το πλαίσιο.

Κοινή ευθύνη μεταξύ της Chrono24 και των συνεργαζόμενων εταιρειών μας

Λόγω της οργανωτικής μας δομής, συνεργαζόμαστε στενά με τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας (εφεξής «μέρη» ή «εμείς») σε πολλούς τομείς. Χρησιμοποιούμε ενιαία μηχανογραφικά συστήματα σε όλες τις επιχειρήσεις και λειτουργούμε κοινές βάσεις δεδομένων στις οποίες υποβάλλονται ιδίως σε επεξεργασία δεδομένα πελατών από αμφότερα τα μέρη.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποβάλλουμε σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εμπόρων και των χρηστών των διαδικτυακών πλατφορμών Chrono24 ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. Στη βάση αυτής της κοινής ευθύνης, έχουμε συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες για την κοινή μας ευθύνη όσον αφορά τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Chrono24 είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που αυτό αφορά τη διάθεση των μηχανογραφικών συστημάτων και των εσωτερικών βάσεων δεδομένων σε πελάτες.

Αμφότερα τα δύο μέρη είναι υπεύθυνα για την καταχώριση δεδομένων στις εσωτερικές βάσεις δεδομένων και για τη διατήρηση των εγγραφών προσωπικών δεδομένων εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων χρηστών των πλατφορμών καθώς και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εγγεγραμμένων εμπόρων.

Στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης, συνομολογήσαμε ιδίως τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων και την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ.

Αμφότερα τα μέρη έχουν ορίσει ότι η Chrono24 θα δημοσιεύει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ΓΚΠΔ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που ρυθμίζεται στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης και το ουσιαστικό περιεχόμενο των όρων επεξεργασίας στις πλατφόρμες τους.

Αμφότερα τα μέρη ενημερώνονται επίσης εκατέρωθεν σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που ασκούν οι επηρεαζόμενοι χρήστες. Θα παρέχουν εκατέρωθεν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ανταποκρίνονται σε αιτήματα πληροφόρησης.

Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων μπορούν να διεκδικηθούν τόσο έναντι της Chrono24 όσο και κατά του εκάστοτε εμπόρου. Η Chrono24 δεσμεύεται να ανταποκρίνεται σε αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους υποκείμενων των δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας τους.

Κοινή ευθύνη μεταξύ της Chrono24 και επαγγελματιών εμπόρων

Εμείς και ο συμβεβλημένος μας συνεργάτης (εφεξής «έμπορος») συνεργαζόμαστε συμβατικά σε σχέση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοραπωλησιών ρολογιών. Η Chrono24 λειτουργεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία ο αντίστοιχος έμπορος μπορεί να πουλά και να αγοράζει ρολόγια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Chrono24 και ο αντίστοιχος έμπορος υποβάλλουν σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της πλατφόρμας ως από κοινού υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. Στη βάση αυτής της κοινής ευθύνης, η Chrono24 και ο αντίστοιχος έμπορος έχουν συνάψει μια αντίστοιχη συμφωνία για τη συνυπευθυνότητα όσον αφορά τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με αυτήν, η Chrono24 είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσον αφορά τις τεχνικές ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο, τη στατιστική αξιολόγηση και παροχή στατιστικών δεδομένων για τον έμπορο και τη διαβίβαση στοιχείων επικοινωνίας των πελατών για σκοπούς διεκπεραίωσης /παράδοσης της παραγγελίας. Ο εκάστοτε έμπορος, από την άλλη πλευρά, είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που αφορούν την παραμετροποίηση των στατιστικών δεδομένων μέσω της λειτουργίας Dropdown και τη λήψη και χρήση των δεδομένων επικοινωνίας για την αποστολή του αντικειμένου αγοράς.

Στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης, η Chrono24 και ο εκάστοτε έμπορος συνομολογήσαμε ιδίως τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων και την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ.

Αμφότερα τα μέρη έχουν ορίσει ότι η Chrono24 θα δημοσιεύει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 13 και του άρθρου 14 του ΓΚΠΔ σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων όπως ρυθμίζεται στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης καθώς και το ουσιαστικό περιεχόμενο των όρων επεξεργασίας στην πλατφόρμα της.

Αμφότερα τα μέρη ενημερώνονται επίσης εκατέρωθεν για τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που ασκούν οι επηρεαζόμενοι χρήστες. Θα παρέχουν εκατέρωθεν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ανταποκριθούν σε αιτήματα για πληροφορίες.

Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων μπορούν να ασκούνται τόσο έναντι της Chrono24 όσο και του αντίστοιχου εμπόρου. Η Chrono24 αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ και να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τις πληροφορίες που δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Κοινή ευθύνη με την Mangopay στο πλαίσιο της δήλωσης 1099-K προς την IRS

Στη βάση σύμβασης συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Λουξεμβούργο, εφεξής: «Mangopay»), για την υποβολή της δήλωσης 1099-K, όπως προβλέπεται από την IRS. Πωλητές από τις ΗΠΑ που έχουν πραγματοποιήσει στη διάρκεια ενός οικονομικού έτους συναλλαγές ελάχιστου ύψους 600 δολαρίων ΗΠΑ, υποχρεούνται να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην IRS με το έντυπο φορολογίας 1099-K. Ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, η Mangopay οφείλει να αναφέρει τους πωλητές από τις ΗΠΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε ως διαχειριστές της πλατφόρμας τους απαιτούμενους για τον σκοπό αυτό Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου των πωλητών από τις ΗΠΑ κατά τη διαδικασία εγγραφής.Στη συνέχεια, διαβιβάζουμε τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου στη Mangopay, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Mangopay και η Chrono24 θα συμμορφωθούν πλήρως προς τις απορρέουσες από τον νόμο υποχρεώσεις τους έναντι της IRS.

Εάν είστε πωλητής από τις ΗΠΑ, επεξεργαζόμαστε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας με την Mangopay ως από κοινού υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. Βάσει της κοινής αυτής ευθύνης αναφορικά με τα επηρεαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προχωρήσαμε στη συνομολόγηση σχετικής συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Chrono24 είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου. Αυτοί χρειάζονται για την υποβολή της Δήλωσης 1099-K προς την IRS. Η υποβολή της δήλωσης συνιστά ευθύνη της Mangopay.

Στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης, συνομολογήσαμε με την Mangopay ιδίως τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων και την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ.

Η Mangopay και η Chrono24 ενημερώνουν εκατέρωθεν σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που ασκούνται από χρήστες. Καθιστούμε εκατέρωθεν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα πρόσβασης.

Βάσει του όρου 12. της παρούσας δήλωσης απορρήτου μπορείτε, ως υποκείμενο των δεδομένων, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τόσο έναντί μας όσο και έναντι της Mangopay. Δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε σε αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους υποκείμενων των δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, εφόσον δεν αντίκεινται σε αυτό άλλες νομικές διατάξεις.

Προβολή των δεδομένων σας σε τρίτους

Ως χρήστης και ιδιώτης πωλητής

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό χρήστη σας Chrono24 (βλέπε 3.2.1. και 3.2.3.), δεν είναι ορατά σε τρίτους, εάν δεν έχετε δημοσιεύσει αγγελίες στην πλατφόρμα. Εάν δημοσιεύσετε αγγελίες στην πλατφόρμα ως ιδιώτης πωλητής, οι εγγεγραμμένοι και οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία σας ως πωλητή μόνον, εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για μία δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Ως έμπορος

Εάν έχετε εγγραφεί ως έμπορος και δημοσιεύετε αγγελίες στην πλατφόρμα, οι εγγεγραμμένοι και οι μη εγγεγραμμένοι χρήστης μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα σας ως πωλητή (βλέπε 3.2.4.) στην πλατφόρμα. Μπορείτε ήδη κατά την εγγραφή σας ή και αργότερα εντός του προφίλ σας να περιορίσετε την προβολή των δεδομένων σας, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται η ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Η δημοσίευση των δεδομένων των πωλητών απαιτείται στα πλαίσια της χρήσης της πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ για την εκπλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Chrono24 και του εμπόρου.

Cookies και Pixel

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies και pixel (εφεξής "σκριπτ") για τη στατιστική καταγραφή και αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας για εσάς (βλέπε παράγραφο 7.). Αυτά τα σκριπτ μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας ότι ήσασταν ήδη μαζί μας. Τα σκριπτ που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας χωρίζονται σε τεχνικά απαραίτητα και τεχνικά μη απαραίτητα.

Εφόσον με τα τεχνικά απαραίτητα cookies υποβάλλονται σε επεξεργασία και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, βασίζουμε αυτή την επεξεργασία στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπού μας πρέπει να θεωρείται δικαιολογημένη κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης. Τα σκριπτ που δεν είναι τεχνικά απαραίτητα θα ενεργοποιηθούν μόνο μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να δείτε ποια σενάρια εμπλέκονται στην παράγραφο 7..

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή (φορητός υπολογιστής, τάμπλετ, smartphone ή παρόμοια) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στην τερματική σας συσκευή, δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (Trojans) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Στο cookie αποθηκεύονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως έτσι λαμβάνουμε απευθείας γνώση της ταυτότητάς σας.

Η χρήση cookies χρησιμεύει αφενός για τη διαμόρφωση των προσφορών μας κατά τρόπο που να είναι πιο φιλικές για εσάς ως χρήστη. Έτσι, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, προκειμένου, για παράδειγμα, να αναγνωρίσουμε ότι έχετε επισκεφθεί ήδη στο παρελθόν επιμέρους σελίδες του ιστοτόπου μας ή ότι έχετε ήδη συνδεθεί στον λογαριασμό σας ως χρήστης στην Chrono24. Αυτές οι πληροφορίες διαγράφονται αυτόματα όταν εξέρχεστε από τον ιστότοπό μας.

Για τη βελτιστοποίηση της ευχρηστίας του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή για ένα ορισμένο, προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζεται αυτόματα ότι μας έχετε επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν και ποιες καταχωρίσεις και ρυθμίσεις έχετε πραγματοποιήσει, ώστε να μην χρειάζεται να τις καταχωρίσετε ξανά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα cookies. Μπορείτε, ωστόσο, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται η αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα πριν την εγκατάσταση ενός νέου cookie. Η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί, εν τούτοις, να καταστήσει μη διαθέσιμες κάποιες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας για εσάς.

Λίστα όλων των cookies

Πάροχος Cookie Διάρκεια ζωής
Chrono24 chronosessid 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 JSESSIONID 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 appInfo 1 ημέρα Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-data 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24userprefs 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 cfctGroup 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-dealer-session 12 ώρες Δήλωση απορρήτου
Chrono24 search-session 14 ημέρες Δήλωση απορρήτου
Chrono24 filter-combinations 14 ημέρες Δήλωση απορρήτου
Chrono24 bannerIdsToShow 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 editResourceTexts 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 shippingCountryId 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 isLostOffer 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-user-session 1 μήνας Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 μήνας Δήλωση απορρήτου
Chrono24 deletedWatchIds 5 λεπτά Δήλωση απορρήτου
Chrono24 timezone 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-tfa-phone 30 λεπτά Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 λεπτά Δήλωση απορρήτου
Chrono24 csrf-token 1 ημέρα Δήλωση απορρήτου
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 ημέρα Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-consent 3 έτη Δήλωση απορρήτου
Chrono24 third-party-authentication-context-id 1 ώρα Δήλωση απορρήτου
Chrono24 chrono24-feature-preview 1 ημέρα Δήλωση απορρήτου
Chrono24 consent-session 8 ώρες Δήλωση απορρήτου
Riskified rCookie 10 έτη Δήλωση απορρήτου
Riskified rskxRunCookie 10 έτη Δήλωση απορρήτου
Riskified lastRskxRun 1 έτος Δήλωση απορρήτου
CloudFlare __cfduid 1 μήνας Δήλωση απορρήτου
CloudFlare __cf_bm 30 λεπτά Δήλωση απορρήτου
Πάροχος Cookie Διάρκεια ζωής
Chrono24 PSOrderTracking 30 λεπτά Δήλωση απορρήτου
Chrono24 last-search-result-ids 14 ημέρες Δήλωση απορρήτου
Chrono24 mobile-app-pu 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 pu 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _ga 2 έτη Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _ga_* 2 έτη Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _gat 1 λεπτό Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _gat_* 1 λεπτό Δήλωση απορρήτου
Google Analytics __ssid 4 έτη Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 λεπτό Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _gid 1 ημέρα Δήλωση απορρήτου
Πάροχος Cookie Διάρκεια ζωής
Chrono24 userHistory 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 ημέρες Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtFreqTeaser 14 ημέρες Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtProductIds 14 ημέρες Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtWatchIds 14 ημέρες Δήλωση απορρήτου
Chrono24 jameslist_addwatch 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Πάροχος Cookie Διάρκεια ζωής
Hotjar _hjid 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjIncludedInSample 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjTLDTest Περίοδος λειτουργίας Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 λεπτό Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _gid 1 ημέρα Δήλωση απορρήτου
Πάροχος Cookie Διάρκεια ζωής
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Περίοδος λειτουργίας Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager __gads 2 έτη Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager IDE 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager ANID 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager NID 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager __gpi 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager __eoi 6 μήνες Δήλωση απορρήτου
Meta _fbp 3 μήνες Δήλωση απορρήτου
Bing MUID 2 έτη Δήλωση απορρήτου
Bing MR 2 έτη Δήλωση απορρήτου
DoubleClick __gads 2 έτη Δήλωση απορρήτου
DoubleClick IDE 1 έτος Δήλωση απορρήτου
DoubleClick ANID 1 έτος Δήλωση απορρήτου
DoubleClick NID 1 έτος Δήλωση απορρήτου
DoubleClick __gpi 1 έτος Δήλωση απορρήτου
DoubleClick __eoi 6 μήνες Δήλωση απορρήτου
Criteo uid 2 έτη Δήλωση απορρήτου
Criteo _hjid 2 έτη Δήλωση απορρήτου
Pinpoll visitor 1 μήνας Δήλωση απορρήτου
The Trade Desk TDID 1 έτος Δήλωση απορρήτου
Acuityads auid 6 μήνες Δήλωση απορρήτου
Compulse extendtv_user_id 2 έτη Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 λεπτό Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _gid 1 ημέρα Δήλωση απορρήτου

Pixel

Τα pixel, γνωστά και ως tracking-pixel (εικονοστοιχεία ιχνηλάτησης), είναι μικρά αρχεία GIF μεγέθους 1x1 pixel, τα οποία κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο μπορούν π.χ. να κρύβονται σε γραφικά ή και σε μηνύματα email ή άλλα παρόμοια. Ούτε τα pixel δεν προκαλούν καμία ζημιά στην τερματική σας συσκευή, δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (Trojans) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Τα pixel διαβιβάζουν τη διεύθυνση IP σας, την URL παραπομπής του ιστοτόπου που επισκέπτεστε, την ώρα θέασης του pixel, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και πληροφορίες cookie που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως σε έναν διακομιστή ιστού. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να διενεργούμε μετρήσεις εμβέλειας και άλλες στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών μας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα pixel. Με τα κατάλληλα εργαλεία ή/και πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να απαγορεύσετε τη χρήση pixel στις σελίδες του ιστοτόπου μας (π.χ. με το πρόσθετο «AdBlock» για το πρόγραμμα περιήγησης Firefox).

Απολύτως απαραίτητες τεχνολογίες

Για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της πλατφόρμας μας καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου και της εφαρμογής μας και συνεπώς να σας παρέχουμε τις καθοριζόμενες στους ΓΟΣ υπηρεσίες, είναι σύμφωνα με το § 25 παρ. 2 αρ. 2 του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες και τα Τηλεμέσα (TTDSG) απολύτως απαραίτητο να κάνουμε χρήση ορισμένων τεχνολογιών προς επίτευξη των ως άνω σκοπών. Εφόσον στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, όπως επίσης απορρέει από τους ανωτέρω λόγους. Τα ακόλουθα απολύτως απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται κατά τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας και κατά τη χρήση της εφαρμογής μας:

Chrono24

Κατά την επίσκεψη του ιστοτόπου μας και τη χρήση της εφαρμογής μας χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις λειτουργίες της οnline πλατφόρμας μας. Οι συλλεγόμενες μέσω των cookies πληροφορίες χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να διασφαλιστεί ότι τόσο όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή όσο και αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή θα παραμείνετε συνδεδεμένοι, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας στο παράθυρο σύνδεσης
 • Για να αναγνωριστεί ποια έκδοση της εφαρμογής χρησιμοποιείτε και για τη σωστή προβολή των αντίστοιχων λειτουργιών στην εφαρμογή σας
 • Για να σας υπενθυμίζουμε να επιβεβαιώνετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στο πλαίσιο της χρήσης ορισμένων λειτουργιών που συνοδεύονται από ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Για να σας παρέχουμε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή στη σωστή γλώσσα
 • Για να αναγνωρίζουμε σε ποια χώρα βρίσκεστε ώστε να προβάλλουμε τα σωστά έξοδα αποστολής, καθώς και το σωστό νόμισμα και τη σωστή ζώνη ώρας
 • Για να σας αναγνωρίζουμε στο πλαίσιο της ταυτοποίησης 2 παραγόντων και κατά τη σύνδεση μέσω τρίτων παρόχων
 • Για να σας αναγνωρίζουμε όταν επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας
 • Για να διασφαλίζουμε την ασφάλειά σας και να αποτρέπουμε την κακόβουλη χρήση των δεδομένων σας από τρίτους
 • Για να διαπιστώνουμε εάν και πώς έχετε ήδη αλληλεπιδράσει με το πρόγραμμα διαχείρισης συναίνεσης cookie (Cookie Consent Manager)

Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται τακτικά τα ακόλουθα δεδομένα από τα cookies:

 • Η διεύθυνση IP σας,
 • πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε καθώς και
 • πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας.

Για τη διάρκεια αποθήκευσης των επιμέρους cookies ανατρέξτε στην παράγραφο 6.1..

Βασίζουμε την επεξεργασία στο έννομο συμφέρον μας για τους προαναφερθέντες σκοπούς όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Riskified

Για τον σκοπό της πρόληψης της απάτης κατά τις πληρωμές με χρήση πιστωτικών καρτών χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας Riskified, Inc. (220 Fifth Avenue, Floor 2, New York, NY 10001, ΗΠΑ, εφεξής «Riskified»). Η Riskified είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 7 του ΓΚΠΔ. Η Riskified ερευνά, εάν οι πληρωμές σας μέσω πιστωτικής κάρτας στην Chrono24 που δεν διασφαλίζονται μέσω της μεθόδου 3D-Secure, πρέπει να ασφαλιστούν έναντι προσπαθειών απάτης μέσω αντιστροφής χρεώσεων (chargebacks). Για αυτό συλλέγονται με τη βοήθεια ενός cookie και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Riskified τα ακόλουθα δεδομένα, προκειμένου να αναλυθεί η συμπεριφορά σας ως χρήστη του ιστοτόπου και της εφαρμογής στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού:

 • Η διεύθυνση IP σας,
 • πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε καθώς και
 • πληροφορίες σχετικά με τη γενική συμπεριφορά σας στον ιστότοπο.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα αποθηκεύονται από την Riskified για 48 μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται πλήρως.

Βασίζουμε την επεξεργασία στο έννομο συμφέρον μας όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ σχετικά με την αύξηση της γενικής ασφάλειας της πλατφόρμας μας και την πρόληψη της απάτης. Η αποτροπή προσπαθειών εξαπάτησης σε βάρος μας ή σε βάρος των πελατών μας αναγνωρίζεται ρητά ως έννομο συμφέρον μας από την αιτιολογική σκέψη 47 του ΓΚΠΔ.

Firebase Crashlytics

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα ανάλυσης Firebase Crashlytics της συνεργαζόμενης με εμάς, ως εκτελούντος την επεξεργασία, εταιρείας Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, εφεξής «Crashlytics»). Η Crashlytics συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής – ιδίως σχετικά με καταρρεύσεις του συστήματος και σφάλματα. Στο πλαίσιο αυτό μαζί με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και την έκδοση της εγκατεστημένης εφαρμογής χρησιμοποιούνται και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη σφαλμάτων – ιδίως σχετικές με το λογισμικό και το υλισμικό του χρήστη. Επίσης διαβιβάζεται στο πλαίσιο αυτό και η διεύθυνση ΙΡ στο Firebase. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά ανατρέξτε στην Δήλωση προστασίας δεδομένων της Crashlytics.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα αποθηκεύονται από την Crashlytics για 90 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται πλήρως.

Νομική βάση της επεξεργασίας συνιστά το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ που σχετίζεται με την ανάλυση και τη συνδεόμενη με αυτή εξάλειψη σφαλμάτων σε περιπτώσεις κατάρρευσης της εφαρμογής μας. Για την ανάλυση περιπτώσεων κατάρρευσης και σφαλμάτων κατά την έναρξη της εφαρμογής, η εκκίνηση της Crashlytics γίνεται αμέσως κατά την έναρξη της εφαρμογής.

accesiBe

Όταν επισκέπτεστε τη διεύθυνση «chrono24.com», χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της συνεργαζόμενης με εμάς, ως εκτελούντος την υπηρεσία, εταιρείας accesiBe Ltd. (David Ben Gurion Rd 1, Bene Beraq, Tel Aviv, 5120149, Ισραήλ, εφεξής «accesiBe»), προκειμένου να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις του ADA (Americans with Disabilities Act) και να σας προσφέρουμε την οnline πλατφόρμα μας χωρίς αποκλεισμούς. Για τον σκοπό αυτό αποθηκεύονται με τη βοήθεια ενός σκριπτ της accesiBe πληροφορίες στην τερματική σας συσκευή, ώστε να σας παρέχουμε στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας ένα κουμπί, μέσω του οποίου μπορείτε μόνοι σας να επιλέγετε τις ρυθμίσεις σχετικά με την χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασή σας. Επιπλέον συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπο καθώς και η διεύθυνση IP σας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από την προσφορά της πλατφόρμας μας χωρίς αποκλεισμούς και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις του ADA.

Cloudflare

Για την προστασία της οnline πλατφόρμας μας από τις λεγόμενες επιθέσεις DDoS (Distributed Denial-of-Service), οι οποίες μπορεί να περιορίζουν και να επηρεάζουν την ικανότητα λειτουργίας της πλατφόρμας μας και για τη σχετιζόμενη με αυτή γενική αύξηση της ασφάλειας της πλατφόρμας μας, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της συνεργαζόμενης με εμάς ως εκτελούντος την επεξεργασία, εταιρείας Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ, εφεξής «Cloudflare»). Στο πλαίσιο αυτό κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο και στην εφαρμογή ελέγχονται από την Cloudflare διαφορετικές παράμετροι και η συμπεριφορά σας στην πλατφόρμα και αναλύονται βάσει μοτίβων επιθέσεων, με σκοπό τον εντοπισμό μιας πιθανής επίθεσης DDoS. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται από την Cloudflare σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Η διεύθυνση IP σας,
 • πληροφορίες διαμόρφωσης του συστήματός σας,
 • πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος σας,
 • ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας ή προγράμματος περιήγησης, κεφαλίδα, User Agent) και
 • η συμπεριφορά σας στην πλατφόρμα μας.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της προστασίας DDoS είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό, απαραίτητο έννομο συμφέρον προκύπτει από τους ανωτέρω σκοπούς και τη σχετιζόμενη με αυτούς γενική αύξηση της ασφάλειας της πλατφόρμας αγορών.

Διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο περιορισμένης συνεργασίας με διαφημιστικές εταιρείες

Συνεργαζόμαστε στενά με διάφορες διαφημιστικές εταιρείες για την πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ. Προκειμένου να μετρήσουμε την επιτυχία των εκστρατειών και τη σχετική βελτιστοποίηση των διαδικτυακών μας δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και της πλατφόρμας μας βάσει των αναγκών σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα στις διαφημιστικές μας εταιρείες. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης pixel μάρκετινγκ (βλέπε ενότητα 6.2.) και στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, διαβιβάζονται στις αντίστοιχες διαφημιστικές εταιρείες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μεταξύ άλλων, αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε,
 • τη διεύθυνση του ιστότοπού μας και τις δραστηριότητες που έχετε πραγματοποιήσει στον ιστότοπό μας,
 • την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματός σας και
 • τη διεύθυνση IP σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν μόνον εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ για τη ρύθμιση του αντίστοιχου μάρκετινγκ pixel. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στις διαφημιστικές μας εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ με βάση τα έννομα συμφέροντά μας όπως αναφέρονται παραπάνω.

Στην περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σας, οι διαφημιστικές εταιρείες είναι εκτελούντες την επεξεργασία (βλέπε 2.). Συνεργαζόμαστε τακτικά με πρακτορεία μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Με τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης της επεξεργασίας, οι διαφημιστικές εταιρείες υποχρεούνται να διαγράφουν άμεσα με τη λύση της συμβατικής σχέσης όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από εμάς αμέσως και να μην τα χρησιμοποιούν για ιδίους σκοπούς.

Εργαλεία ανάλυσης

Εργαλεία παρακολούθησης

Τα μέτρα ιχνηλάτησης που αναφέρονται παρακάτω χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση συναίνεσης (Consent Manager) ξεχωριστά για κάθε μεμονωμένο εργαλείο με μελλοντική ισχύ. Μπορείτε να βρείτε τη Διαχείριση συναίνεσης στο τέλος της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησής σας δεν θίγεται από αυτό. Με τα χρησιμοποιούμενα μέτρα ιχνηλάτησης θέλουμε να διασφαλίσουμε τον φιλικό για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμό και τη συνεχή βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε τα μέτρα ιχνηλάτησης για τη στατιστική καταγραφή και αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας για εσάς.

Οι εκάστοτε σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων και οι κατηγορίες δεδομένων περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα.

Google Analytics

Για τον σκοπό του φιλικού για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμού και της συνεχούς βελτιστοποίησης του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε την Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, εφεξής «Google») ως εκτελούντος την επεξεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο καταρτίζονται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies (βλέπε παράγραφο 6.1.). Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου, όπως

 • ο τύπος/η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας
 • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε,
 • η διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως),
 • το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP) και
 • η ώρα του αιτήματος διακομιστή

διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και για την παροχή περαιτέρω, σχετιζόμενων με τη χρήση του ιστοτόπου και του Διαδικτύου υπηρεσιών, για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και του σχεδιασμού των σελίδων του ιστοτόπου κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Επίσης, αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται ενδεχομένως σε τρίτους, στον βαθμό που αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ή εφόσον η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων έχει ανατεθεί σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση ΙΡ σας δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα της Google. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή καμία συσχέτιση (IP masking).

Μπορείτε να αποτρέψετε την τοποθέτηση των cookies εξ' αρχής ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Θα θέλαμε ωστόσο να σας επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση είναι ενδεχομένως πιθανό, να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics θα βρείτε στη Βοήθεια Google Analytics .

Google Ads

Προκειμένου να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση του ιστότοπού μας και με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας για εσάς, χρησιμοποιούμε επίσης το εργαλείο Google Ads της Google ως εκτελούντος την επεξεργασία (περισσότερες πληροφορίες για την Google ανατρέξτε στο 7.1.1.). Το Google Ads τοποθετεί ένα cookie (βλέπε παράγραφο 6.1.) στον υπολογιστή σας εάν έχετε μεταβεί στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφημιστικής καταχώρισης της Google. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα εν λόγω cookies παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση 30 ημερών και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προσώπων. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται ορισμένες σελίδες του ιστοτόπου του πελάτη της Google-Ads και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, τότε η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφημιστική καταχώριση και προωθήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κάθε πελάτης της Google-Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των cookies μέσω των ιστοτόπων των πελατών της Google-Ads. Οι συλλεγόμενες με τη βοήθεια του cookie μετατροπής πληροφορίες χρησιμεύουν στην κατάρτιση στατιστικών μετατροπών για τους πελάτες της υπηρεσίας Google-Ads, οι οποίοι έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες της υπηρεσίας Google-Ads μαθαίνουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφημιστική τους καταχώριση και που προωθήθηκαν σε έναν συνδεδεμένο με μία ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών ιστότοπο. Όμως δεν περιέχουν καμία πληροφορία που θα επέτρεπε την ταυτοποίηση του προσώπου ενός χρήστη.

Εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικασία ιχνηλάτησης, μπορείτε επίσης γενικά να απενεργοποιήσετε την τοποθέτηση ενός cookie που απαιτείται για αυτό μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της Google για την παρακολούθηση μέσω Google Ads εδώ .

Meta Custom Audiences

Για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση του ιστότοπού μας και με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας για εσάς, χρησιμοποιούμε επίσης το εργαλείο Meta Custom Audiences της Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία· εφεξής «Meta») ως εκτελούντος την επεξεργασία. Η Meta θα τοποθετήσει ένα cookie (βλέπε παράγραφο 6.1.) στον υπολογιστή σας εάν έχετε μεταβεί στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφημιστικής καταχώρισης της Meta. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie μεταδίδονται σε διακομιστή Meta στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα εν λόγω cookies παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση 180 ημερών και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προσώπων. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται ορισμένες σελίδες του ιστοτόπου του πελάτη της Meta-Custom-Audiences και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, τότε η Meta και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφημιστική καταχώριση και προωθήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κάθε πελάτης της Meta Custom Audiences λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω των ιστοσελίδων πελατών της Meta Custom Audiences. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση του cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών για πελάτες της Meta Custom Audiences που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες της Meta Custom Audiences μαθαίνουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφημιστική τους καταχώριση και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία με την οποία οι χρήστες μπορούν να ταυτοποιηθούν προσωπικά.

Εάν δεν θέλετε να λάβετε μέρος στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε επίσης γενικά να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ενός cookie που απαιτείται για αυτό μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της Meta σχετικά με την παρακολούθηση Meta-Custom-Audiences εδώ.

Hotjar

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε επίσης την υπηρεσία ανάλυσης Hotjar της Hotjar Ltd. (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Μάλτα) ως εκτελούντος την επεξεργασία. Το Hotjar είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών που χρησιμοποιούμε σε έρευνες χρηστών. Χρησιμοποιώντας το Hotjar, μπορούμε να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε μελέτες χρηστών (π.χ. κινήσεις του ποντικιού, κλικ, ύψος κύλισης κ.λπ.). Μεταξύ άλλων καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Οι κινήσεις του ποντικιού σας,
 • τα κλικ σας
 • το ύψος κύλισης,
 • οι ρυθμίσεις της τελικής σας συσκευής (π.χ. παράγοντας χρήστη) και
 • ο χρόνος που αφιερώσατε απαντώντας σε μεμονωμένες ερωτήσεις.

Για τον σκοπό αυτό, το Hotjar χρησιμοποιεί cookies (βλέπε παράγραφο 6.1.) στις τερματικές συσκευές των επισκεπτών του ιστοτόπου και μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου όπως π.χ. πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον χρόνο παραμονής στον ιστότοπο κτλ. σε ανωνυμοποιημένη μορφή.

Microsoft Advertising

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Microsoft Advertising της Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ιρλανδία· εφεξής «Microsoft») ως εκτελούντος την επεξεργασία. Το εργαλείο μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των χρηστών στον ιστότοπό μας όταν έχουν μεταβεί στον ιστότοπό μας μέσω διαφημιστικών καταχωρίσεων της Microsoft Advertising. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λεγόμενη καθολική παρακολούθηση συμβάντων (Universal Event Tracking, UET) για τον σχεδιασμό του ιστότοπού μας βάσει αναγκών των χρηστών.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφημιστικής καταχώρισης της Microsoft, ένα cookie (βλέπε 6.1.) θα τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας. Μια ετικέτα διαφήμισης της Microsoft είναι ενσωματωμένη στον ιστότοπό μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι κώδικα που, σε συνδυασμό με το cookie, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ορισμένων μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων

 • η διάρκεια της παραμονής σας στον ιστότοπο και
 • πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές του ιστότοπου στις οποίες έχετε πρόσβαση και με το ποια διαφημιστική καταχώριση χρησιμοποιήσατε για να μεταβείτε στον ιστότοπο.

Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας δεν καταγράφονται. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Microsoft-Advertising-Cookie διαβιβάζονται σε διακομιστές της Microsoft στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί για μέγιστο διάστημα 180 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ανάλυσης της Microsoft Advertising, ανατρέξτε στον Ιστότοπος της Microsoft Advertising.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη Microsoft, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Microsoft .

MaxMind

Με σκοπό την πρόληψη της απάτης, διαβιβάζουμε τη διεύθυνση IP σας και τις πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, ΗΠΑ, εφεξής "MaxMind") ως εκτελών την επεξεργασία. Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της MaxMind στις ΗΠΑ και θα αποθηκεύονται εκεί. Αυτό μας παρέχει στατιστικές αναλύσεις διευθύνσεων IP, συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν και τοποθεσιών, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε απόπειρες απάτης.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόν τον τρόπο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Εάν σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε, τα δεδομένα θα διαγραφούν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά στην Πολιτική Απορρήτου της MaxMind .

Μπορείτε να εμποδίσετε τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης, ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του παρόντος ιστοτόπου.

Google Tag Manager

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το σύστημα διαχείρισης ετικετών «Google Tag Manager» της Google Ireland Ltd. ως εκτελούντος την επεξεργασία (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, εφεξής «Google»), προκειμένου να διαχειριζόμαστε ετικέτες JavaScript και HTML για εντοπισμό και αναλύσεις με λογισμικό δικό μας και τρίτων. Οι ετικέτες (tags) είναι μικρά στοιχεία κώδικα τα οποία, μεταξύ άλλων, μας βοηθούν να μετρούμε την κυκλοφορία (traffic) και τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπό μας, να κατανοούμε την επίδραση των διαφημιστικών αναρτήσεων, να δρομολογούμε ενέργειες επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) εστιάζοντας σε ομάδες στόχους καθώς και να υποβάλλουμε σε δοκιμές και να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Google Tag Manager δεν είναι παρά ένα βοηθητικό εργαλείο που διευκολύνει την ενσωμάτωση και διαχείριση των ετικετών μας μέσω μιας επιφάνειας εργασίας. Κατά την υλοποίηση των ετικετών από το Google Tag Manager διαβιβάζονται στην Google τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Η διεύθυνση IP σας και
 • πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε

Τα επεξεργασμένα δεδομένα αποθηκεύονται από την Google για 180 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται πλήρως.

Οι ετικέτες που τοποθετούνται από το Google Tag Manager ενεργοποιούν άλλες ετικέτες που επίσης συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο το Google Tag Manager δεν αποκτά πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Εάν έχει πραγματοποιηθεί απενεργοποίηση σε επίπεδο Domain ή Cookie, αυτή παραμένει για όλες τις ετικέτες, στην περίπτωση που υλοποιούνται με το Google Tag Manager. Αυτές οι διεργασίες επεξεργασίας πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει της ρητής σας συγκατάθεσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας δεδομένων της Google .

Εργαλεία στόχευσης

Τα μέτρα στόχευσης που αναφέρονται παρακάτω και χρησιμοποιούνται από εμάς χρησιμοποιούνται μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση συναίνεσης (Consent Manager) ξεχωριστά για κάθε μεμονωμένο εργαλείο με μελλοντική ισχύ. Μπορείτε να βρείτε τη Διαχείριση συναίνεσης στο τέλος της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησής σας δεν θίγεται από αυτό. Με τα μέτρα στόχευσης που χρησιμοποιούνται, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εμφανίζονται διαφημίσεις μόνο στις τελικές συσκευές σας που βασίζονται στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας.

Οι εκάστοτε σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων και οι κατηγορίες δεδομένων περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα.

Google Ads

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Google Ads της εταιρείας Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· εφεξής «Google») ως εκτελούντος την επεξεργασία. Η Google χρησιμοποιεί cookies (βλέπε παράγραφο 6.1.), τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Στη συνέχεια, η διεύθυνση IP συντομεύεται από την Google κατά τα τρία τελευταία ψηφία. Επομένως, δεν είναι πλέον δυνατή η σαφής συσχέτιση της διεύθυνσης IP. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για χειριστές ιστοτόπων και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie για να τμηματοποιήσουμε τους πελάτες μας σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Στο πλαίσιο της τμηματοποίησης, η προσωπική συσχέτιση εξακολουθεί να μην είναι δυνατή.

Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή εάν τρίτα μέρη υποβάλλουν αυτά τα δεδομένα σε επεξεργασία για λογαριασμό της Google. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, προβάλλουν διαφημίσεις σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούν αποθηκευμένα cookie για την προβολή διαφημίσεων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις ενός χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Google, ανατρέξτε εδώ .

Meta Custom Audiences

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε επίσης την υπηρεσία Meta Custom Audiences της εταιρείας Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία· εφεξής «Meta») ως εκτελούντος την επεξεργασία. Αυτή είναι μια υπηρεσία μάρκετινγκ που παρέχεται από τη Meta, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε σε συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών του ιστοτόπου μας με ψευδώνυμα, οι οποίοι χρησιμοποιούν επίσης το Facebook και το Instagram, εξατομικευμένη διαφήμιση και διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος στις σχετικές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie για να τμηματοποιήσουμε τους πελάτες μας σε διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Ένα Meta-Custom-Audience-Pixel είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας. Αυτός είναι ένας κώδικας Java Script που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και οι σελίδες προέλευσης και προορισμού. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται στους διακομιστές της Meta στις ΗΠΑ.

Εκεί διαπιστώνεται αυτόματα μέσω σύγκρισης, εάν έχετε αποθηκεύσει ένα cookie της Meta. Μέσω του cookie της Meta εξακριβώνεται αυτόματα, εάν ανήκετε στην ομάδα-στόχο που είναι σχετική για εμάς. Εάν ανήκετε στην ομάδα-στόχο, τότε στο Facebook και στο Instagram εμφανίζονται οι αντίστοιχες διαφημιστικές καταχωρίσεις μας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν πραγματοποιείται καμία ταυτοποίησή σας ως πρόσωπο από τη σύγκριση των δεδομένων, ούτε από εμάς, ούτε από τη Meta.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της υπηρεσίας Custom Audiences στον ιστότοπο του Facebook. Μετά τη σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας στο Facebook, μεταβείτε στις ρυθμίσεις διαφημιστικών καταχωρίσεων του Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων του Meta, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Meta .

Criteo

Στον ιστότοπό μας συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που διαθέτει η εταιρεία Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Παρίσι, Γαλλία, εφεξής "Criteo") ως εκτελών την επεξεργασία. Οι ακόλουθες πληροφορίες καταγράφονται από την Criteo:

 • Η συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας,
 • οι σελίδες που επισκέπτεστε στην Chrono24,
 • η αγοραστική σας συμπεριφορά και
 • οι χρόνοι πρόσβασής σας.

Μαζί με την Criteo, καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας και επομένως είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία. Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Οι τεχνολογίες της Criteo επιτρέπουν την αξιολόγηση των διαφημιστικών εκστρατειών μας και των προωθητικών περιεχομένων. Από τα εν λόγω δεδομένα είναι δυνατή η κατάρτιση προφίλ χρήσης υπό ψευδώνυμο. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται cookies. Τα δεδομένα που συλλέγονται με την τεχνολογία της Criteo χωρίς ξεχωριστή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη του παρόντος ιστοτόπου και δεν συσχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον φορέα του ψευδωνύμου. Η Criteo αναλύει βάσει ενός αλγόριθμου τη συμπεριφορά περιήγησης και μπορεί στη συνέχεια να προβάλλει στοχευμένες προτάσεις προϊόντων ως εξατομικευμένα διαφημιστικά banners σε άλλους ιστοτόπους (τους λεγόμενους Εκδότες). Δεν πραγματοποιείται καμία άλλη χρήση ή διαβίβασή τους σε τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία της Criteo, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Criteo .

Με τη χρήση της Criteo φορτώνονται πρόσθετα pixel (εικονοστοιχεία) από αντισυμβαλλομένους, με τους οποίους συνεργάζεται η Criteo. Για μία επισκόπηση όλων των εκδοτών και των δικτύων, από τα οποία πραγματοποιείται φόρτωση των pixel, ανατρέξτε εδώ .

Λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση απενεργοποίησης της προβολής εξατομικευμένων διαφημιστικών καταχωρίσεων της Criteo και άλλων συνεργαζόμενων διαφημιζόμενων θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημιστικές καταχωρίσεις, οι οποίες θα είναι, ωστόσο, λιγότερο προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα ή/και στη συμπεριφορά περιήγησής σας.

CrossEngage

Στον ιστότοπό μας συλλέγονται και αξιολογούνται πληροφορίες με τη βοήθεια cookies (βλέπε παράγραφο 6.1.) σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη στον ιστότοπο μας από τον συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Βερολίνο, Γερμανία). Αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε με βέλτιστο τρόπο τις ενέργειές μας στα πλαίσια του μάρκετινγκ σύμφωνα με τα πραγματικά ή τα εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας και να τα προβάλλουμε σε άλλους ιστοτόπους ή άλλα κανάλια προώθησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με την CrossEngage μπορείτε να βρείτε εδώ .

LinkedIn

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες της, LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία· στο εξής "LinkedIn") ως εκτελούντος την επεξεργασία. Οι τεχνολογίες της LinkedIn μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε αναφορές για διαφημιστικές καμπάνιες και να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπού μας, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τα διαφημιστικά μέτρα και την πλατφόρμα μας, όπως απαιτείται. Ως μέρος αυτού, χρησιμοποιούμε ένα εικονοστοιχείο μάρκετινγκ LinkedIn για τη δημιουργία προφίλ χρηστών με ψευδώνυμα. Διαβιβάζουμε τη διεύθυνση IP σας σε συντομευμένη ή κατακερματισμένη μορφή στο LinkedIn. Ψευδονυμοποιούμε τη διεύθυνση IP εντός επτά ημερών και τη διαγράφουμε μετά από 90 ημέρες το αργότερο.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία από την LinkedIn μπορείτε να βρείτε εδώ .

Pinterest

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες της Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ιρλανδία· εφεξής "Pinterest") συλλέγουμε και αποθηκεύουμε δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Οι τεχνολογίες της Pinterest μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε αναφορές για διαφημιστικές καμπάνιες και να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπού μας, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τα διαφημιστικά μας μέτρα και την πλατφόρμα μας, όπως απαιτείται. Ως μέρος αυτού, χρησιμοποιούμε το pixel Pinterest για να δημιουργήσουμε ψευδώνυμα προφίλ χρηστών. Τα δεδομένα καταγραφής από το Pinterest υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτόν τον σκοπό. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση του ιστότοπού μας και τις δραστηριότητες που έχετε πραγματοποιήσει σε αυτόν, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος. Η Pinterest γενικά αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται μέχρι να μην είναι πλέον απαραίτητα για εταιρικούς σκοπούς.

Μαζί με την Pinterest, καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας και επομένως είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία. Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Pinterest θα βρείτε εδώ .

Google Customer Match

Χρησιμοποιούμε λίστες Google-Ads-Customer-Match της συνεργαζόμενης ως εκτελούντος την επεξεργασία εταιρείας Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, εφεξής «Google»), για την αντιστοιχία πελατών στο πλαίσιο προωθητικών δραστηριοτήτων μέσω Google. Για τη χρήση του Customer Match διαβιβάζονται λίστες με κρυπτογραφημένες («hashed») διευθύνσεις email στη Google. Στη συνέχεια, η Google συγκρίνει εάν οι διαβιβασμένες διευθύνσεις email αντιστοιχούν με διευθύνσεις πελατών της Google. Από αυτή τη σύγκριση καταρτίζονται ομάδες στις οποίες απευθύνονται στοχευμένα αγγελίες και καμπάνιες. Η διαδικασία αντιστοίχισης μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Μέσω της χρήσης ασφαλών αλγορίθμων Hash, οι διευθύνσεις email διαβιβάζονται στην Google υπό ψευδώνυμο. Η εν λόγω κρυπτογράφηση εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία. Μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης, οι κρυπτογραφημένες διευθύνσεις email διαγράφονται αυτόματα. Συνεπώς η Google δεν αποκτά νέες διευθύνσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Google θα βρείτε εδώ.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο πλαίσιο της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε επίγνωση της ευθύνης μας ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη χρήση των πρόσθετων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πλατφόρμα μας και την ευθύνη μας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο της παρουσίας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθετα (Plug-ins) μέσω κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε πρόσθετα από διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας. Νομική βάση είναι το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση συναίνεσης (Consent Manager) ξεχωριστά για κάθε μεμονωμένο εργαλείο με μελλοντική ισχύ. Μπορείτε να βρείτε τη Διαχείριση συναίνεσης στο τέλος της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησής σας δεν θίγεται από αυτό. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση της λειτουργίας με τις απαιτήσεις της προστασίας των δεδομένων βαρύνει, εν τούτοις, τους εκάστοτε παρόχους των μέσων.

Η ενσωμάτωση του κουμπιού κοινωνικών μέσων πραγματοποιείται με χρήση μίας λύσης που αναπτύξαμε οι ίδιοι και η οποία εμποδίζει τη σύνδεση με ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης όταν επισκέπτεστε μία σελίδα που περιέχει ένα κουμπί κοινωνικών μέσων χωρίς να το ενεργοποιήσετε. Αυτό σημαίνει ότι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης διαβιβάζονται πληροφορίες, μόνον εφόσον χρησιμοποιήσετε το κουμπί.

Facebook

Στην πλατφόρμα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετα κοινωνικών μέσων της Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία· εφεξής «Facebook») για να γίνει η χρήση τους πιο εξατομικευμένη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το κουμπί "Μου αρέσει" ή "Κοινή χρήση". Αυτή είναι μια προσφορά του Facebook.

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Facebook. Το περιεχόμενο του plug-in διαβιβάζεται από την Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και από αυτό ενσωματώνεται στον ιστότοπο.

Μέσω της ενσωμάτωσης του plug-in, η Facebook λαμβάνει την πληροφορία, πως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε άνοιξε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμα κι εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook τη δεδομένη στιγμή. Οι εν λόγω πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε απευθείας σε έναν διακομιστή της Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει απευθείας την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν χρησιμοποιείτε τα plug-ins, πατώντας για παράδειγμα τα κουμπιά «Like» ή «Κοινοποίηση», η αντίστοιχη πληροφορία διαβιβάζεται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή της Facebook και αποθηκεύεται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται επίσης στο Facebook και προβάλλονται στους φίλους που έχετε στο Facebook.

Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς που αφορούν την έρευνα αγοράς και το σχεδιασμό των σελίδων του Facebook σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζονται από το Facebook προφίλ χρήσης, ενδιαφερόντων και σχέσεων, π.χ. για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου μας από εσάς σε σχέση με τις προβαλλόμενες στο Facebook διαφημιστικές καταχωρίσεις, την ενημέρωση άλλων χρηστών του Facebook για τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση του Facebook.

Εάν δεν επιθυμείτε τη συσχέτιση από το Facebook των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Facebook, θα πρέπει, πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, να αποσυνδεθείτε από το Facebook.

Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Facebook, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα και τις διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Facebook .

X (πρώην Twitter)

Τα πρόσθετα του δικτύου σύντομων μηνυμάτων Χ της εταιρείας Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ιρλανδία, εφεξής «X») είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα Χ (π.χ. κουμπί δημοσίευσης «Post») από το λογότυπο Χ στον ιστότοπό μας.

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Χ. Έτσι, το Χ λαμβάνει την πληροφορία πως επισκεφθήκατε με τη διεύθυνση ΙΡ σας τον ιστότοπό μας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί «Post» του Χ ενόσω είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Χ, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας με το προφίλ σας στο Χ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το Χ μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας ως χρήστη. Σας επισημαίνουμε ότι εμείς ως πάροχος των σελίδων του ιστοτόπου δεν λαμβάνουμε καμία γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων δεδομένων και της χρήσης τους από το Χ.

Εάν δεν επιθυμείτε τη συσχέτιση της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας από το Χ, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Χ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου του X .

Instagram

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε και τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («Plug-ins») του Instagram, το οποίο παρέχεται από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ («Instagram»).

Τα plug-ins διακρίνονται από ένα λογότυπο του Instagram, για παράδειγμα υπό τη μορφή μίας «κάμερας του Instagram».

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Instagram. Το περιεχόμενο του plug-in διαβιβάζεται από το Instagram απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενσωματώνεται στη σελίδα. Μέσω της ενσωμάτωσης του plug-in, το Instagram λαμβάνει την πληροφορία ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε άνοιξε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμα κι εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Instagram ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram τη δεδομένη στιγμή.

Οι εν λόγω πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε απευθείας σε έναν διακομιστή της Instagram στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram, το Instagram μπορεί να συσχετίσει απευθείας την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Instagram. Εάν χρησιμοποιείτε τα plug-ins, πατώντας για παράδειγμα το κουμπί «Instagram», η αντίστοιχη πληροφορία διαβιβάζεται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή της Instagram και αποθηκεύεται εκεί.

Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται επίσης στον λογαριασμό σας στο Instagram και εκεί προβάλλονται στις επαφές σας.

Εάν δεν επιθυμείτε την άμεση συσχέτιση από το Instagram των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Instagram, θα πρέπει, πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, να αποσυνδεθείτε από το Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου του Instagram .

YouTube

Στον ιστότοπό μας έχετε την επιλογή να προωθηθείτε απευθείας στη σελίδα μας στο YouTube. Αυτός δεν είναι σύνδεσμος που απαιτεί συναίνεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1. στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων του YouTube, έτσι ώστε να μην τοποθετούνται cookie για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών με αυτούς τους συνδέσμους.

Υπεύθυνος επεξεργασίας για αυτόν τον εξωτερικό σύνδεσμο είναι η Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση προστασίας δεδομένων της Google .

Παρουσίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε δημόσια προσβάσιμα προφίλ στα ακόλουθα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 • Facebook: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία (εφεξής «Facebook»)
 • X (πρώην Twitter): Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ιρλανδία (εφεξής «X»)
 • Instagram: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ (εφεξής «Instagram»)
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία (εφεξής «YouTube»)
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία (εφεξής «LinkedIn»)
 • Pinterest: Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ιρλανδία (εφεξής «Pinterest»)
 • TikTok: TikTok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ιρλανδία (εφεξής «TikTok»)

Τηρούμε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ως από κοινού υπεύθυνοι με τους εκάστοτε διαχειριστές των δικτύων στη βάση των συμφωνιών της κοινής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ.

Κατά την επίσκεψη των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποβάλλονται ως ακολούθως σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών των προφίλ από τους υπεύθυνους:

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούμε τις παρεχόμενες σε αυτά λειτουργίες ανάλυσης για να λαμβάνουμε στατιστικές αξιολογήσεις σχετικά με τους επισκέπτες των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για αυτό κατά την επίσκεψη στην πλατφόρμα μας χρησιμοποιούνται προφίλ Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες από τους διαχειριστές των μέσων και δημιουργείται κάθε φορά ένας μονοσήμαντος κωδικός χρήστη. Ο κωδικός αυτός μπορεί να συνδεθεί με τα δεδομένα σας ως χρήστης, εάν έχετε εγγραφεί στον εκάστοτε διαχειριστή μέσου.

Οι σχετικές με τον κωδικό χρήστη αποθηκευμένες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους διαχειριστές των μέσων, ιδίως εάν επισκέπτεστε τις εν λόγω υπηρεσίες ως χρήστης. Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών είναι δυνατή ή χρήση Cookies και από άλλους, όπως από συνεργάτες ή τρίτους, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων θα βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων/απορρήτου των εκάστοτε διαχειριστών των μέσων:

Η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπει στους διαχειριστές των μέσων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των ενεργειών μας μάρκετινγκ μέσω της λήψης στατιστικών.

Οι καταρτισμένες στατιστικές επισκεπτών διαβιβάζονται σε εμάς αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένη μορφή και δεν έχουμε καμία πρόσβαση σε εκάστοτε δεδομένα στα οποία βασίζονται.

Επιπλέον χρησιμοποιούμε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούμε με τους πελάτες, τους χρήστες και με ενδιαφερόμενους και να τους ενημερώνουμε για την γκάμα των παροχών μας. Κατ' αυτό τον τρόπο λαμβάνουμε ενδεχομένως πρόσθετες πληροφορίες, π.χ. μέσω σχολίων χρηστών ή ιδιωτικών μηνυμάτων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μαζί σας.

Νομική βάση της επεξεργασίας συνιστά το έννομο συμφέρον μας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της επιχείρησης και των προϊόντων.

Στα μέσα Facebook, Χ, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest και TikTok υπάρχει η πιθανότητα επεξεργασίας ορισμένων των συλλεγόμενων πληροφοριών και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ. Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται κάθε φορά στη βάση των λεγόμενων συμβατικών ρητρών, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε αυτή την επεξεργασία δεν έχουμε καμία επιρροή. Εμείς δεν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε μέσω των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εργαλεία αποστολής email

Αποστολή αλληλογραφίας υπηρεσιών και συναλλαγών

Για τους σκοπούς της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στο πλαίσιο συναλλαγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία Mailgun και Sparkpost των εταιρειών Mailgun Technologies, Inc. (112 E Pecan St, #1135, San Antonio, TX, 78205, ΗΠΑ) και Sparkpost (9160 Guilford Rd, Columbia, MD 21046, ΗΠΑ) ως εκτελούντων την επεξεργασία. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζουμε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στους παρόχους υπηρεσιών αποστολής email:

 • τη διεύθυνση email σας,
 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • την εμπορική σας επωνυμία και
 • το αναγνωριστικό συναλλαγής.

Η επεξεργασία στο πλαίσιο της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για συναλλαγές και υπηρεσίες βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να διασφαλίσουμε την σύμφωνα με τις ανάγκες αυτοματοποίηση της διαδικασίας επικοινωνίας, ιδίως στην περίπτωση ενεργειών που δρομολογούνται από εσάς, και την ταχύτερη δυνατή ενημέρωσή σας μέσω της διάθεσης πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Αποστολή μηνυμάτων προβολής (Outreach)

Για τη διαχείριση και την πραγματοποίηση εκστρατειών προβολής χρησιμοποιούμε το εργαλείο Pitchbox της εταιρείας Pitchbox LLC (626 Jacksonville Rd., Suite 105, Warminster, PA 18974, ΗΠΑ). Το Pitchbox είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία μας επιτρέπει την αποστολή και τη λήψη email και τη μέτρηση της σχετιζόμενης με αυτήν επιτυχίας των εκστρατειών προβολής. Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στην εταιρεία Pitchbox τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Η διεύθυνση email σας

Εάν υπάρξει επικοινωνία μαζί σας μέσω του Pitchbox κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας προβολής, αυτό είναι νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το βάσει αυτού απαιτούμενο έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH (ΕΠΕ) προκύπτει από το έννομο συμφέρον για άμεση προώθηση όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη του άρθρου 47 του ΓΚΠΔ και από το γεγονός ότι η επικοινωνία γίνεται μόνο με μπλόγκερ και συντάκτες, οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται για συνεργασία με την Chrono24.

Λύσεις για την αποτροπή περιστατικών απάτης

Θέλουμε να κάνουμε τις συναλλαγές στην Chrono24 όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς για εσάς. Επομένως, με σκοπό την πρόληψη της απάτης, χρησιμοποιούμε λύσεις από εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών και ανακτούμε πληροφορίες από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με συναλλαγές στην Chrono24. Μεταξύ άλλων, υποβάλλεται σε επεξεργασία η διεύθυνση IP της τελικής συσκευής από την οποία γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπό μας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Chrono24. Δεν είναι δυνατή η συσχέτιση με συγκεκριμένο χρήστη από εμάς. Αυτό γίνεται μόνο εάν, βάσει των πληροφοριών, υπάρχει υπόνοια δόλιας συμπεριφοράς. Όπου ισχύει, οι εξειδικευμένοι πάροχοι υπηρεσιών είναι εταιρείες που εδρεύουν στις Η.Π.Α. Ωστόσο, αντίστοιχη επιλογή γίνεται μόνο για παρόχους υπηρεσιών που πληρούν τις λεγόμενες τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό διασφαλίζει ότι συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών που μπορούν να εγγυηθούν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων που είναι ισοδύναμο με αυτό της ΕΕ. Νομική βάση είναι το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η αποτροπή προσπαθειών απάτης σε βάρος των πελατών μας καθώς και σε βάρος μας αναγνωρίζεται ρητά ως έννομο συμφέρον από το αιτιολογικό 47 του ΓΚΠΔ.

IDnow

Για την ταυτοποίηση χρηστών στην πλατφόρμα μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία AutoIdent της IDnow (Auenstraße 100, 80469 München, Γερμανία) ως εκτελούντος την επεξεργασία. Πρόκειται για μια εφαρμογή επαλήθευσης, η οποία καταγράφει το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του τελικού χρήστη μέσω κάμερας του smartphone και έτσι πραγματοποιεί online επαλήθευση. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η ημερομηνία γέννησής σας,
 • ο αριθμός ταυτότητάς σας,
 • η διεύθυνση email σας,
 • ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου και
 • το βίντεο με το πρόσωπό σας.

Επιπλέον, καταγράφονται προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητας, τα οποία χρησιμεύουν για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη χωρίς αμφιβολία. Χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες αποκλειστικά για την επαλήθευση και την ταυτοποίηση των χρηστών. Περαιτέρω επεξεργασία για άλλους σκοπούς δεν πραγματοποιείται.

Η λύση AutoIdent δεν είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Μόλις η εφαρμογή επαλήθευσης εντοπίσει αποκλίσεις, οι υπάλληλοι της IDnow υποβάλουν μη αυτόματα σε επανέλεγχο τα δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ως προσυμβατικό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, τα δεδομένα συλλέγονται με βάση το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην πρόληψη της απάτης και στη σχετική γενική αύξηση της ασφάλειας της πλατφόρμας.

Αναφορά αγγελίας

Εάν έχετε την υπόνοια ότι μία αγγελία αφορά περίπτωση απάτης, μπορείτε να το αναφέρετε στην Chrono24 κάνοντας χρήση της σχετικής φόρμας. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τις εταιρείες Sparkpost και Mailgun ως εκτελούντες την επεξεργασία:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η διεύθυνση email σας και
 • ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σύμφωνα με αυτό, απαιτούμενο υπερισχύον έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH (ΕΠΕ) προκύπτει από την πρόληψη της απάτης και τη συνδεόμενη με αυτήν πρόληψη της ασφάλειας της πλατφόρμας αγοραπωλησιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών αποστολής email, ανατρέξτε στην παράγραφο 9.1. της πολιτικής απορρήτου μας.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του Ομίλου για την πρόληψη της απάτης

Στο πλαίσιο της πρόληψης της απάτης, τα δεδομένα πελατών, για τους οποίους υπάρχει υποψία εξαπάτησης, διαβιβάζονται εντός του Ομίλου στην Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ). Η Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) αποτελεί μια συνεργαζόμενη με την Chrono24 GmbH (ΕΠΕ) εταιρεία, η οποία καταχωρεί αγγελίες για ρολόγια στην πλατφόρμα μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται συνεπώς στην Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) με σκοπό την αποτροπή πραγματοποίησης συναλλαγής με πιθανούς απατεώνες πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ της Chrono24 GmbH (ΕΠΕ) και της Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) διαβιβάζονται εκατέρωθεν τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • η διεύθυνση email σας και
 • το όνομα και το επώνυμό σας.

Η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σύμφωνα με αυτό, απαιτούμενο έννομο, υπερισχύον συμφέρον της Chrono24 GmbH (ΕΠΕ) και της Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) ως από κοινού υπευθύνων σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ προκύπτει από την αποτροπή απάτης και την αύξηση της γενικής ασφάλειας της εκάστοτε πλατφόρμας.

Η Chrono24 έχει συνάψει συμφωνία με την Chrono24 Direct GmbH (ΕΠΕ) για την από κοινού ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ έτσι ώστε τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων να συνεχίσουν να διασφαλίζονται από αμφότερα τα μέρη και αμφότερα τα μέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δεδομένα σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Μέθοδος προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Turnstile της εταιρείας Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ) ως εκτελούντος την επεξεργασία, για να αναλύουμε, εάν τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη σελίδα μας προέρχονται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένα, μηχανικά συστήματα επεξεργασίας. Κατ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να προστατεύουμε τον ιστότοπό μας από αυτοματοποιημένη κατασκοπία, κακόβουλη χρήση και ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Το Turnstile επιλέγει αυτόματα από μια σειρά Browser Challenges που βασίζονται σε δεδομένα τηλεμετρίας και της συμπεριφοράς του χρήστη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στον ιστότοπό μας, για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού. Σε αυτά τα δεδομένα συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

 • η διεύθυνση IP σας,
 • οι πληροφορίες διαμόρφωσης του συστήματός σας,
 • πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα και
 • οι ρυθμίσεις της συσκευής χρήστη (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας και προγράμματος περιήγησης, κεφαλίδες, παράγοντας χρήστη).

Επιπλέον, το Turnstile χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Private Access Tokens" για να αναλύσει τον σκοπό που περιγράφεται παραπάνω. Τα Tokens διατίθενται στο Turnstile από κατασκευαστές συσκευών. Το εργαλείο χρησιμοποιεί αυτά τα διακριτικά για να επιβεβαιώσει ότι οι επισκέπτες του ιστότοπου είναι άνθρωποι. Σε συνεργασία με τρίτους, όπως κατασκευαστές συσκευών, τα δεδομένα μπορούν να επιβεβαιωθούν χωρίς να χρειάζεται να καταγραφούν ξανά από το Turnstile.
Εάν η καθαρά βασιζόμενη σε δεδομένα ανάλυση από το Turnstile δεν καταλήξει σε σαφές αποτέλεσμα, ο επισκέπτης του ιστότοπου θα κληθεί να προβεί σε άλλη ενέργεια (π.χ. κλικ σε ένα κουμπί). Αυτή η αλληλεπίδραση χρησιμεύει ως τελικός έλεγχος για να προσδιοριστεί εάν ο επισκέπτης του ιστότοπου είναι άνθρωπος.

Η Cloudflare δεν υποβάλει σε επεξεργασία τα συλλεγμένα δεδομένα για δικούς της σκοπούς. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης ούτε τοποθετούνται ούτε αναζητούνται Cookies με σκοπό τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της μεθόδου προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία με χρήση του Turnstile είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό, απαραίτητο έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH (ΕΠΕ) προκύπτει από τους ανωτέρω σκοπούς και τη σχετιζόμενη με αυτούς αύξηση της ασφάλειας της πλατφόρμας αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου του Cloudflare.

Επαλήθευση ταυτότητας μέσω Ubble

Για να μπορούμε να ταυτοποιούμε τους χρήστες της πλατφόρμας μας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης απάτης, χρησιμοποιούμε τη λύση AutoIdent Ubble της συνεργαζόμενης ως εκτελούντος την επεξεργασία εταιρείας NJFVision SAS (20 Bis Rue La Fayette, 75009 Paris, Γαλλία). Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας θα λάβετε έναν σύνδεσμο προκειμένου να προβείτε στη διαδικασία επαλήθευσης είτε μέσω της σάρωσης ενός κωδικού QR είτε μέσω της λήψης ενός SMS. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε λήψεις βίντεο του εγγράφου ταυτοποίησής σας και του προσώπου σας υπό την καθοδήγηση της Ubble, για να καταστεί δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα εξής:

 • λήψεις βίντεο του προσώπου σας,
 • λήψεις βίντεο του εγγράφου ταυτοποίησης που ανεβάσατε,
 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η ημερομηνία γέννησής σας,
 • η ταχυδρομική σας διεύθυνση,
 • ενδεχομένως ο αριθμός του κινητού σας,
 • ενδεχομένως ο αριθμός του δελτίου ταυτότητάς σας και
 • βιομετρικά στοιχεία.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό, απαιτούμενο έννομο συμφέρον μας προκύπτει από την πρόληψη της απάτης και τη συνδεόμενη επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας της πλατφόρμας αγοραπωλησιών. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 47 του ΓΚΠΔ, πρόκειται για νομικά αναγνωρισμένο έννομο συμφέρον.

Όλες οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Δεν διενεργείται καμία περαιτέρω επεξεργασία για άλλους σκοπούς.

Τα δεδομένα που ανεβάζετε διαγράφονται μετά από 96 ώρες. Το αποτέλεσμα της επαλήθευσης της ταυτότητας παραμένει ορατό για εμάς για 90 ημέρες.

Η λύση AutoIdent αποτελεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Εφόσον η Ubble καταγράψει αναντιστοιχίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας, τα δεδομένα υποβάλλονται σε έναν δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο έλεγχο από έναν εργαζόμενο.

Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης (Online Meeting Tools)

Zoom

Για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων στο πλαίσιο ερευνών ανάλυσης χρηστών χρησιμοποιούμε το εργαλείο Zoom της εταιρείας Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, ΗΠΑ, εφεξής «Zoom») ως εκτελούντος την επεξεργασία. Η επικοινωνία μέσω του Zoom πραγματοποιείται με χρήστες της Chrono24 που συμμετέχουν στις έρευνές μας. Κατά τη χρήση του Zoom υποβάλλονται σε επεξεργασία διάφορα είδη δεδομένων, ενώ το εύρος των υποβαλλόμενων σε επεξεργασία δεδομένων εξαρτάται από τα στοιχεία που παρέχονται πριν και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σε μια τηλεδιάσκεψη μέσω του Zoom. Σε τελική ανάλυση, αντικείμενο επεξεργασίας μπορεί να είναι τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • το εμφανιζόμενο όνομά σας,
 • η διεύθυνση email σας,
 • η εικόνα προφίλ σας,
 • τα μεταδεδομένα σύσκεψης (ημερομηνία, ώρα, αναγνωριστικό σύσκεψης, πληροφορίες συσκευής και υλικού),
 • η διεύθυνση IP σας και
 • δεδομένα κειμένου, ήχου και βίντεο.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή βίντεο και η αναπαραγωγή δεδομένων ήχου, υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom σε επεξεργασία τα δεδομένα από το μικρόφωνο και την κάμερα της τερματικής σας συσκευής. Ωστόσο, μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε ή να σιγάσετε μόνοι σας την κάμερα ή το μικρόφωνο μέσω της σχετικής λειτουργίας του Zoom.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε μια τηλεδιάσκεψη Zoom με ένα τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται επιπρόσθετα σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • αριθμός τηλεφώνου,
 • όνομα χώρας και
 • ενδεχ. πρόσθετα δεδομένα σύνδεσης όπως η διεύθυνση IP της χρησιμοποιούμενης συσκευής.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το βάσει αυτού απαιτούμενο έννομο συμφέρον μας έγκειται στη αποτελεσματική διεξαγωγή διαδικτυακών διασκέψεων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών ανάλυσης χρηστών.

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, πραγματοποιούμε επίσης μια καταγραφή της τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom. Στο πλαίσιο αυτό αποθηκεύονται εσωτερικά σε διακομιστές μας ένα αρχείο MP4 με όλες τις εγγραφές βίντεο, ήχου και παρουσιάσεων, ένα αρχείο M4A με τις ηχητικές εγγραφές καθώς και ένα αρχείο κειμένου με τις γραπτές συνομιλίες της τηλεδιάσκεψης Zoom με σκοπό την αξιολόγηση της έρευνας συμπεριφοράς χρηστών.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, έχουμε διαμορφώσει την εφαρμογή Zoom κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χρήση μόνο κέντρων δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε ασφαλείς τρίτες χώρες, όπως π.χ. ο Καναδάς ή η Ιαπωνία.

Microsoft Teams

Για τη διεξαγωγή οnline τηλεδιασκέψεων και σεμιναρίων και την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω Chat, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Microsoft Teams (εφεξής: Teams) της εταιρείας Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ιρλανδία) ως εκτελούντος την επεξεργασία. Η επικοινωνία μέσω του Teams πραγματοποιείται με εξωτερικούς χρήστες και χρήστες της Chrono24 που συμμετέχουν στις έρευνές μας. Κατά τη χρήση του Teams υποβάλλονται σε επεξεργασία διάφορα είδη δεδομένων, ενώ το εύρος των υποβαλλόμενων σε επεξεργασία δεδομένων εξαρτάται από τις απαντήσεις πριν και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σε μια τηλεδιάσκεψη μέσω του Teams. Σε τελική ανάλυση, αντικείμενο επεξεργασίας μπορεί να είναι τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • το εμφανιζόμενο όνομα,
 • η διεύθυνση email,
 • η εικόνα προφίλ,
 • τα μεταδεδομένα σύσκεψης (ημερομηνία, ώρα, αναγνωριστικό σύσκεψης, πληροφορίες συσκευής και υλικού)
 • η διεύθυνση IP και
 • δεδομένα κειμένου, ήχου και βίντεο.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή βίντεο και η αναπαραγωγή δεδομένων ήχου, κατά τη διάρκεια στης τηλεδιάσκεψης μέσω Teams υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα από το μικρόφωνο και την κάμερα της τερματικής σας συσκευής. Ωστόσο, μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε ή να σιγάσετε μόνοι σας την κάμερα ή το μικρόφωνο μέσω των σχετικών λειτουργιών του Teams.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε μια τηλεδιάσκεψη Teams με ένα τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται επιπρόσθετα σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • αριθμός τηλεφώνου,
 • όνομα χώρας και
 • ενδεχ. πρόσθετα δεδομένα σύνδεσης όπως η διεύθυνση IP της χρησιμοποιούμενης συσκευής.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων κατά τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων μέσω της εφαρμογής Teams είναι το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβατικών σχέσεων.

Εάν δεν υφίσταται καμία συμβατική σχέση προς εσάς, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα συνιστά το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εδώ το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην αποτελεσματική διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων μέσω της εφαρμογής Teams και της ανταποκρινόμενης στις ανάγκες διεξαγωγής ερευνών της συμπεριφοράς χρηστών.

Σε περίπτωση που θελήσουμε να προβούμε σε καταγραφή των τηλεδιασκέψεων μέσω Teams, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση εκ των προτέρων με απόλυτη διαφάνεια. Μια καταγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, ως πρόσθετο προστατευτικό μέτρο, έχουμε διαμορφώσει την εφαρμογή Teams κατά τρόπο, ώστε τα δεδομένα να αποθηκεύονται μόνο σε κέντρα δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

 • σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει. Αυτό έχει ως επακόλουθο πως δεν θα επιτρέπεται να συνεχίσουμε στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων, η οποία βασιζόταν σε αυτή τη συγκατάθεση·
 • σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποκαλύφθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας ή εναντίωσης, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας, εφόσον δεν συλλέγονται από εμάς, και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και, εάν χρειάζεται, ουσιαστικών πληροφοριών για σχετικές λεπτομέρειες·
 • σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε την άμεση διόρθωση λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί από εμάς·
 • σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, για εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή απαιτείται για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων·
 • σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, για να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αρνείστε να τη διαγραφή τους και δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρησιμοποιείτε να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ·
 • σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, για να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας και
 • σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να απευθύνεστε στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου κατοικίας ή εργασίας σας ή της έδρας της εταιρείας μας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Στον βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον υφίστανται λόγοι που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή η εναντίωση αφορά στην απευθείας διαφημιστική προώθηση. Στην τελευταία περίπτωση έχετε ένα γενικό δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο θα εφαρμόσουμε χωρίς να απαιτείται επίκληση καμίας ιδιαίτερης κατάστασης.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην εναντίωση, αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

Ασφάλεια δεδομένων

Για τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το διαδεδομένο πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) σε συνδυασμό με το εκάστοτε πιο υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το TLS είναι ένα ασφαλές και δοκιμασμένο πρότυπο, το οποίο π.χ. χρησιμοποιείται και στην ηλεκτρονική τραπεζική (Online Banking). Μεταξύ άλλων, μπορείτε να αναγνωρίσετε μία ασφαλή σύνδεση TLS από την προσθήκη ενός s στο http (δηλαδή https://..) στη γραμμή διεύθυνσης ή από το σύμβολο λουκέτου στο κάτω μέρος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από τυχαία ή εσκεμμένη παραποίηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε βελτιώνονται συνεχώς, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Όταν εγγραφείτε ως χρήστης σε εμάς, τότε η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη σας είναι μόνο δυνατή με την καταχώριση του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης. Θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζετε τα στοιχεία πρόσβασής σας ως εμπιστευτικά και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν ολοκληρώνετε την επικοινωνία με εμάς, ιδίως στην περίπτωση κοινής χρήσης του υπολογιστή με άλλα άτομα.

Με τη δέουσα σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε και την ενδοεταιρική προστασία των δεδομένων. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας και οι ανάδοχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου και των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων διατάξεων.

Διάρκεια αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους διατήρησης βάσει της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον ο σκοπό της συλλογής των δεδομένων δεν ισχύει πλέον, εκτός εάν έχετε συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα αποθήκευσης ορισμένων κατηγοριών δεδομένων για περίοδο τριών ετών, εάν τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη ορισμένων γεγονότων και για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ενημέρωση και τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου είναι επί του παρόντος σε ισχύ με τελευταία ενημέρωση Απρίλιος του 2024.

Λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης του ιστότοπού μας και των προσφορών μας ή λόγω αλλαγών νομικών ή επίσημων απαιτήσεων, μπορεί να καταστεί απαραίτητη η αλλαγή της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Μπορείτε οποτεδήποτε να διαβάσετε και να εκτυπώσετε την εκάστοτε έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων στον ιστότοπο στην ενότητα
https://www.chrono24.com.gr/info/datenschutz.htm .